nahoru | ranní chvály | nešpory

19. září

Sv. Františka Marie z Camporossa, řeholníka
památka


František Maria Croese se narodil 27. prosince 1804 v Camporossu. Po vstupu do kapucínského řádu 40 let procházel městem Janovem, sbíral almužnu, prokazoval tělesná i duchovní dobrodiní a šířil vůni svatosti tak, že jej spoluobčané nazývali »svatý Otec«. Když roku 1866 řádila cholera, obětoval se jako oběť lásky pro nemocné a ztrápené. Sám se nakazil a zemřel 17. září 1866. Svatořečen byl 9. prosince 1962 papežem Janem XXIII.

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících).

MODLITBA SE ČTENÍM

DRUHÉ ČTENÍ

Z díla připisovaného svatému Bonaventurovi, Mystická réva, IV. přídavek

(Vitis mystica, addimentum IV, kap. 32: Opera Omnia, sv. 8, s. 214-215)

Čistota květu nemá cenu bez skutků lásky

     Láska nemůže být nečinná. Všude, kde je, projevuje se skutky. To říká také svatý Řehoř: »Důkazem lásky je vykonané dílo«. A Jan, onen milovaný učedník dobrého Ježíše, praví: Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zatře před ním svoje srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska? Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.1 Sama Pravda, dobrý Ježíš, se postaral o to, aby vysvětlil, které jsou skutky milosrdenství, jimiž se projevuje láska k bližnímu. Ukazuje, že na posledním soudu pochválí spravedlivé jen za tyto skutky a že odsoudí zavržené proto, že jim tyto skutky chybějí. Říká: Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst; měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě; byl jsem nahý, a oblékli jste mě; protože cokoli jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.2 Hle, skutky milosrdenství mají své kořeny v lásce! Máme si tedy všimnout, jak vysokou mají hodnotu, když jen ony si zasluhují pochvaly na přísném soudu. Čistota bílého květu, to je: panenská čistota, nic ale neznamená bez skutků lásky.
     Zpytuj se však každý, zda máš tuto ochotu. Vidíš-li totiž chudého nebo nemocného nebo pocestného a jdeš kolem nepohnut soucitem, aniž za něho proneseš modlitbu nebo alespoň povzdech, jakou máš vůli něco darovat? Žádnou! Nemáš-li lásku k bližnímu, který strádá, je to právě tak, jako když necítíš s trpícím. Kdykoli vidíme potřebného, máme v něm rozpoznat Krista, protože i on je strádající úd Kristův. Neuzavírejme před ním své srdce. Jen tak poznáme, že v nás přebývá Boží láska.
     Ještě více slitování však musíme mít s ubohými, kteří opustili cestu pravé víry nebo skutků víry a leží v bahně hříchů, ať už si jsou svých hříchů vědomi nebo ne. Lámejme jim svými modlitbami a slzami nebeský chléb andělů - dobrého Ježíše. Podobně také ti, kterým dal Pán pochopení, ať takovým lámou a předkládají chléb Písma svatého, a prosí Pána, aby otevřel jejich oči, aby jej poznali a aby utišil hlad jejich srdce. Pak ochutnají a uvidí, jak nejvýš sladký je Pán, a poznají jej při lámání chleba, to je při vykládání Písma svatého.

11 Jan 3,17; 4, 20. 2Mt 25,34-35.40.

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Srov. Flp 1,20-21; 1 Sol 2,8

O. Kéž na sobě oslavím Krista, ať svým životem, ať svou smrtí. * Vždyť pro mne život je Kristus a smrt ziskem.
V. Tak jsem po vás toužil, že bych za vás nejraději dal i vlastní život. Tak velice jsem si vás oblíbil. * Vždyť.

MODLITBA

    Modleme se.
Bože, svatý František Maria ti sloužil v pokoře a tys jej učinil obdivuhodným vzorem sloužící lásky; dej i nám, ať na jeho přímluvu a podle jeho příkladu velkodušně a pokorně sloužíme svým bližním. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

    Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Při slavení prodloužené vigilie před nedělí nebo slavností se vsunou před chvalozpěv Bože, tebe chválíme kantika a evangelium, jak je uvedeno v Dodatku (zatím ještě není zpracován pro online breviář).
    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí denní modlitby církve, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i zvolání
Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

nahoru | ranní chvály | nešpory