nahoru | četba | nešpory

22. září

Sv. Ignáce ze Santhià, kněze
památka

RANNÍ CHVÁLY

Antifona k Zachariášovu kantiku: Raději se budu chlubit svými slabostmi, aby se na mně projevila Kristova moc; neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Raději se budu chlubit svými slabostmi, aby se na mně projevila Kristova moc; neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.

MODLITBA
Všemohoucí věčný Bože, tys chtěl, aby lidská přirozenost byla obnovena tím, že poslušnost znovu získá to, co pýcha ztratila; dej, ať nás modlitby a příklad života tvého kněze svatého Ignáce povzbudí k tomu, abychom ochotně plnili tvou vůli, která je zdrojem naší spásy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | četba | nešpory