nahoru | četba | nešpory

25. září

Bl. Inocence z Berza, kněze
nezávazná památka

RANNÍ CHVÁLY

Antifona k Zachariášovu kantiku: Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka, praví Pán.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka, praví Pán.

PROSBY
Spojeni ve chválách Božích, prosme Pána, aby nám dal sílu sloužit mu svatě a spravedlivě po všechny dny svého života:
    Pane, posvěcuj svůj lid.

Voláš nás všechny, Pane, k dokonalé lásce,
svou milostí zbav naše srdce všech překážek, které v nás brání růstu tvé lásky.
Chceš nás, Pane, mít u svého stolu při nebeské hostině,
dej, abychom rostli v lásce u stolu tvého Těla a tvého Slova.
Chtěl jsi, aby tvoji učedníci byli solí země a světlem světa,
dej, abychom dokázali pečovat o časné věci, aniž bychom při tom ztratili ducha modlitby a zbožnosti.
Přišel jsi, abys sloužil, a ne aby sis nechal sloužit,
na přímluvu blahoslaveného Inocence nás nauč sloužit ti pokorně a horlivě v našich bratřích a sestrách.
Ty jsi, Pane, v kajícím a chudém bratru Inocenci dal nuzným, nezaměstnaným, maličkým a trpícím přítele a dobrodince,
dej, ať si vážíme života a jsme pro všechny znamením tvé prozřetelnosti.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, ty pečuješ o pokorného a straníš se pyšného; dej, ať nám příklad a přímluva blahoslaveného Inocence pomáhají, abychom nesmýšleli pyšně a kráčeli v pokoře po cestě, která vede k tobě. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | četba | nešpory