nahoru | četba | raní chvály

25. září

Bl. Inocence z Berza, kněze
nezávazná památka

NEŠPORY

Antifona ke kantiku Panny Marie: Opustili jste všechno, abyste mě následovali, dostanete stokrát víc a život věčný.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Opustili jste všechno, abyste mě následovali, dostanete stokrát víc a život věčný.

PROSBY
Prosme Boha Otce, jenž je zdrojem veškeré svatosti, aby nám na přímluvu blahoslaveného Inocence dal sílu žít ve shodě s našimi křestními závazky:
     Učiň nás svatými, Pane, neboť ty jsi svatý.

Otče svatý, ty chceš, abychom se nazývali tvými dětmi a abychom jimi skutečně byli,
dej, aby tě tvá církev oslavovala po celé zemi září své svatosti.
Otče svatý, ty nás zveš, abychom žili ve shodě se svým povoláním a ve všem se ti líbili,
dej, abychom nesli hojné ovoce dobrých skutků.
Otče svatý, v blahoslaveném Inocenci jsi nám dal tolik potřebný příklad tiché kontemplativní modlitby,
oživ naši víru a veď nás k setkání s tebou.
Milosrdný Otče, ty jsi dal své církvi v blahoslaveném Inocenci dobrého služebníka a věrného udělovatele svátosti smíření,
dej, aby křesťanské společenství bylo vždy vedeno lidmi svatými a moudrými.
Otče svatý, vyslyš naše prosby
a na jeho přímluvu nám dej, abychom následovali jeho příkladu a obdrželi tvou milost, o kterou tě s důvěrou prosíme.
Otče svatý, dej našim zemřelým bratřím a sestrám přebývat ve světle tvé tváře,
a učiň i nás hodnými tvé slávy.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, ty pečuješ o pokorného a straníš se pyšného; dej, ať nám příklad a přímluva blahoslaveného Inocence pomáhají, abychom nesmýšleli pyšně a kráčeli v pokoře po cestě, která vede k tobě. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | četba | raní chvály