nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | HBD | nešpory

4. říjen

Sv. Františka z Assisi, jáhna, zakladatele tří řádů
slavnost


Narodil se v Assisi roku 1182. Jeho křestní jméno bylo Jan. Po lehkomyslně prožitém mládí se obrátil, zřekl se otcovského majetku a dal se do služby jen Bohu (1206). Kolem roku 1208 přijal jáhenské svěcení a když začal kázat v Assisi, přidalo se k němu několik následovníků; tak vzniklo první františkánské společenství (1209). Se sv. Klárou založil řád klarisek (1212). Pro laiky toužící žít ve světě podle františkánských ideálů založil společenství 3. řádu (1221). Definitivní františkánská řehole byla schválena v roce 1223. V letech 1217-1219 poslal několik skupin bratří do různých krajin Evropy. Sám se na svých apoštolských cestách dostal až do Palestiny, Sýrie a Egypta, kde kázal před sultánem (1219-1220). V Římě se setkal se sv. Dominikem (1221). Ke všemu, co podnikal, si žádal souhlas církevních představených - jako např. když se souhlasem papeže postavil na vrchu Grecciu o vánocích 1223 živé jesličky. Poslední léta prožíval v ústraní. Stigmata, která se v samotě na hoře Alvemě objevila na jeho těle (1224), připodobnila ho ještě víc Kristu. Krátce nato složil svůj chvalozpěv stvoření. Zemřel 3. října 1226. Za svatého byl prohlášen už 16. července 1228 papežem Řehořem IX.

PRVNÍ NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Už zahalily noční tmy
obzory zemské v šíř i v dál,
když přišla chvíle poslední
pro Otce, jenž ji předvídal.

Jaký to neochvějný muž
víry, jež nemá obdoby,
a jaké lásky žhavý nůž
proniká jeho útroby.

Smutni si jeho synové
před jeho lůžko klekají:
»Pastýři, slabé stádo své
proč opouštíš už?« vzdychají.

On zvedne k nebi s vroucností
zrak i zesláblou pravici,
řka: »Ať vás Boží milosti
skrápí déšť osvěžující.

Ať vašim myslím každý klam
a vašim domům nečestnost
se vyhne, aby v srdcích vám
rozkvétat mohla stále ctnost!«

Po těchto slovech jeho duch
pozemské kraje opouští
a on, už nebešťanů druh,
jak hvězda se v noc temnou skví.

Buď sláva Otci se Synem,
buď Těšiteli stejná čest.
Kéž věčnou slávou odměněn
je i z nás každý v říši hvězd. Amen.

ŽALMY

1. ant. František, muž katolický a zcela apoštolský, byl poslán, aby připravil cestu evangeliu pokoje.

Žalm 112 (111)
Štěstí spravedlivých

Žijte jako děti světla. Ovoce světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a životě podle pravdy. (Ef 5,8.9)

   Blaze muži, který se bojí Hospodina, *
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
   Mocné bude na zemi jeho potomstvo, *
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
   Hojnost a bohatství budou v jeho domě *
a jeho štědrost potrvá navždy.
   Září v temnotách jako světlo řádným lidem, *
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
   Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, *
stará se o své věci podle práva.
   Neboť navěky nezakolísá, *
ve věčné paměti bude spravedlivý.
   Nemusí se obávat zlé zprávy, *
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
   Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, *
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
   Rozděluje, dává chudým, +
jeho štědrost potrvá navždy, *
jeho moc poroste ve slávě.
   Uzří to hříšník a rozzlobí se, +
bude skřípat zuby a zchřadne; *
zajde touha bezbožníků.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. František, muž katolický a zcela apoštolský, byl poslán, aby připravil cestu evangeliu pokoje.

2. ant. Za svého života opravil dům Boží, za svých dnů opevnil chrám.

Žalm 147 (146) 12-20
Obnova Jeruzaléma

   Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, *
chval svého Boha, Sióne,
   že zpevnil závory tvých bran, *
požehnal tvým synům v tobě.
   Zjednal tvému území pokoj *
a sytí tě jadrnou pšenicí.
   Sesílá svůj rozkaz na zemi, *
rychle běží jeho slovo.

   Dává sníh jako vlnu, *
jíní sype jako popel.
   Shazuje své krupobití jako drobty chleba, *
jeho mrazem tuhnou vody.
   Posílá své slovo, a rozpouští je, *
poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.

   Oznámil své slovo Jakubovi, *
své zákony a přikázání Izraeli.
   Tak nejednal se žádným národem: *
nesdělil jim svá přikázání.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Za svého života opravil dům Boží, za svých dnů opevnil chrám.

3. ant. Vyveď mě ze žaláře, obklopí mě spravedliví, až se mě ujmeš.

Žalm 142 (141)
Modlitba opuštěného

Toto všechno se splnilo na Pánu v době jeho utrpení. (Sv. Hilarius)

   Hlasitě k Hospodinu volám, *
hlasitě Hospodina zapřísahám.
   Vylévám před ním svou starost, *
svou tíseň mu vypravuji.
   Když můj duch ve mně chřadne, *
ty znáš mou cestu.
   Na stezce, po níž kráčím, *
mi nastražili léčku.
   Hledím napravo a vidím, *
že nikdo nemá na mě ohled.
   Nemám se kam utéci, *
nikdo se nestará o můj život.
   Volám k tobě, Hospodine, +
říkám: Tys mé útočiště, *
můj úděl v zemi živých.
   Všimni si mého nářku, *
vždyť jsem tak zbědovaný.
   Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují, *
jsou silnější než já.
   Vyveď mě ze žaláře, *
abych chválil tvé jméno.
   Obklopí mě spravedliví, *
až se mě ujmeš.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Vyveď mě ze žaláře, obklopí mě spravedliví, až se mě ujmeš.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,10-11
Je-li ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíse, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ
O. František, chudý a pokorný, * vešel do nebe bohatý. František.
V. Vítán nebeskými zástupy * vešel do nebe bohatý. Sláva Otci. František.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: František, Bohu zcela poslušný, kázal všemu stvoření, aby chválilo svého Stvořitele.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. František, Bohu zcela poslušný, kázal všemu stvoření, aby chválilo svého Stvořitele.

PROSBY
Prosme Boha Otce, zdroj vší svatosti, aby nás příkladem a přímluvou svatého Otce Františka vedl k svatému životu a volejme:
     Prosíme tě, vyslyš nás.

Otče svatý, tys učinil ze svého služebníka Františka dokonalého následovníka svého Syna,
dej, ať i my jdeme v jeho stopách a věrně zachováváme Kristovo evangelium.
Otče svatý, uveď naše kroky na cestu pokoje, kterou nám ukázal náš Otec František,
abychom upřímně žili v poslušnosti, bez majetku a v čistotě.
Otče svatý, který rozptyluješ pyšné a ponížené povyšuješ,
dej, ať serafínského Otce následujeme v pokoře.
Otče svatý, tys svého služebníka Františka vyznamenal svatými ranami utrpení svého Syna,
nauč nás, abychom vždy s radostí kladli svou chloubu do kříže našeho Pána Ježíše Krista.
Otče svatý, tys na prosby svatého Otce Františka udělil milost hříšníkům,
ukaž milostivě zemřelým bratřím a sestrám světlo své tváře.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys dal v serafínském otci Františkovi, chudém a pokorném, své církvi živý obraz Krista; dej nám, abychom následovali tvého Syna cestou evangelia a byli s tebou spojeni radostnou láskou. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | HBD | nešpory