nahoru | 1. nešpory | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

4. říjen

Sv. Františka z Assisi, jáhna, zakladatele tří řádů
slavnost

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

František, perla milosti,
vzor těch, kdo poníženi jsou,
dosáhl věčných radostí
a skví se slávou nebeskou.

Pokorný, prostý, přímý byl,
mír miloval a nad vše ctil,
v nádobě křehké byl to žár,
jenž zářil světu a jej hřál.

Spokojen s vetchým oděvem,
hřál všechny Ducha plamenem,
v něm roztál krunýř ledový,
když nosil rány Kristovy.

Nahý a chudý přišel v svět,
bohat se vrátil k Bohu zpět,
rozséval dary ctností svých
a hojil rány nemocných.

Všem známý Otče chudoby,
dej, ať jsme chudí smýšlením,
vyrvi nás z jícnu záhuby
a uveď k sborům nebeským.

Ať Otce, Ducha Svatého
i Syna chválí vše a ctí.
Pro ctnosti Otce našeho
kéž dojdem věčných radostí. Amen.

ŽALMY

1. ant. Rozhodl jsem se, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného.

Žalm 113 (112)
Buď velebeno Hospodinovo jméno

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1,52)

   Chvalte, Hospodinovi služebníci, *
chvalte jméno Hospodinovo!
   Buď velebeno Hospodinovo jméno *
nyní i navěky!
   Od východu slunce až na jeho západ *
buď chváleno Hospodinovo jméno!
   Povznesen je Hospodin nade všechny národy, *
nad nebesa jeho sláva.
   Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, +
který trůní na výsosti *
a shlíží dolů na nebe i na zem?
   Slabého zdvihá z prachu, *
ze smetiště povyšuje chudého,
   aby ho posadil vedle knížat, *
vedle knížat svého lidu.
   Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet *
jako šťastné matce dětí.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Rozhodl jsem se, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného.

2. ant. Chci být podobný Kristu ve smrti, a tak na sobě poznám jeho i moc jeho zmrtvýchvstání.

Žalm 146 (145)
Blaženost těch, kdo doufají v Boha

Chválíme Boha svým životem, to znamená svým jednáním. (Arnobius)

   Duše má, chval Hospodina! +
Pokud žiji, chci chválit Hospodina, *
pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
   Nespoléhejte na knížata, *
na člověka, u něho není spásy.
   Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech, *
tehdy se zhatí všechny jeho plány.
   Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, *
kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
   On učinil nebe i zemi, *
moře i vše, co je v nich.
   On zachovává věrnost navěky, +
zjednává právo utlačeným, *
dává chléb lačným.
   Hospodin vysvobozuje vězně, *
Hospodin otvírá oči slepým,
   Hospodin napřimuje sklíčené, *
Hospodin miluje spravedlivé.
   Hospodin chrání přistěhovalce, +
podporuje sirotka a vdovu, *
ale mate cestu bezbožníků.
   Hospodin bude vládnout na věky, *
tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Chci být podobný Kristu ve smrti, a tak na sobě poznám jeho i moc jeho zmrtvýchvstání.

3. ant. Pán ti bude světlem navěky, Bůh bude tvou slávou.

Kantikum
Bůh spasitel
Ef 1, 3-10

   Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

   Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, *
abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;
   ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, *
abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.

   To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, *
neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.

   V něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
   kterou nám tak bohatě projevil *
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

   seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, +
jak se mu to líbilo *
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
   až se naplní čas pro dílo spásy: *
že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pán ti bude světlem navěky, Bůh bude tvou slávou.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 6,14.17b-18
Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři (a sestry)! Amen.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Žl 21 (20), 7
O. Hospodin je spravedlivý, * má rád spravedlivé skutky. Hospodin.
V. Spravedlivým zjevuje svou tvář, * má rád spravedlivé skutky. Sláva Otci. Hospodin.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Hospodin na něho shlédl dobrotivě; povýšil ho z jeho ponížení a pozdvihl jeho hlavu; i podivili se nad ním mnozí a chválili Pána.

nebo: Mou jedinou chloubou je kříž našeho Pána; vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Hospodin na něho shlédl dobrotivě; povýšil ho z jeho ponížení a pozdvihl jeho hlavu; i podivili se nad ním mnozí a chválili Pána.

nebo: Mou jedinou chloubou je kříž našeho Pána; vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi.

PROSBY
Prosme Boha Otce, zdroj vší svatosti, aby nás příkladem a přímluvou svatého Otce Františka vedl k svatému životu a volejme:
     Prosíme tě, vyslyš nás.

Otče svatý, tys učinil ze svého služebníka Františka dokonalého následovníka svého Syna,
dej, ať i my jdeme v jeho stopách a věrně zachováváme Kristovo evangelium.
Otče svatý, uveď naše kroky na cestu pokoje, kterou nám ukázal náš Otec František,
abychom upřímně žili v poslušnosti, bez majetku a v čistotě.
Otče svatý, který rozptyluješ pyšné a ponížené povyšuješ,
dej, ať serafínského Otce následujeme v pokoře.
Otče svatý, tys svého služebníka Františka vyznamenal svatými ranami utrpení svého Syna,
nauč nás, abychom vždy s radostí kladli svou chloubu do kříže našeho Pána Ježíše Krista.
Otče svatý, tys na prosby svatého Otce Františka udělil milost hříšníkům,
ukaž milostivě zemřelým bratřím a sestrám světlo své tváře.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys dal v serafínském otci Františkovi, chudém a pokorném, své církvi živý obraz Krista; dej nám, abychom následovali tvého Syna cestou evangelia a byli s tebou spojeni radostnou láskou. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | 1. nešpory | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD