nahoru | četba | ranní chvály | nešpory

19. října

Sv. Petra z Alkantary, kněze
nezávazná památka


Narodil se roku 1499 v Alkantaře ve Španělsku. Po skončení studií v Salamance vstoupil mezi menší bratry, stal se knězem a vykonával různé úkoly v řádu. Roku 1554 dostal dovolení zachovávat přísněji řeholi, načež začal soustřeďovat bratry, které vychovával kajícnostmi, posty, dlouhými modlitbami a přísnou chudobou. Veden horlivostí pro spásu duší, kázal s velkým užitkem, pomáhal radami sv. Terezii z Avily při jejím působení v karmelitánském řádě. Zanechal také spisy, ve kterých uložil svou vlastní asketickou zkušenost, opírající se především o úctu ke Kristovu utrpení. Zemřel 18. října 1562 v Arenas ve Španělsku. Svatořečen byl 28. dubna 1669 papežem Klementem IX.

Společné texty o duchovních pastýřích.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

V. Pane, otevři mé rty.
O. A má ústa tě budou chválit.

Žalm 95 (94)
Výzva k chválení Boha

Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. (Žid 3,13)

Ant. Pojďme, klaňme se Bohu; on ukazuje svou slávu na svých svatých.

    Pojďme, jásejme Hospodinu, *
oslavujme Skálu své spásy,
    předstupme před něho s chvalozpěvy *
a písněmi mu zajásejme!

Ant. Pojďme, klaňme se Bohu; on ukazuje svou slávu na svých svatých.

    Neboť veliký Bůh je Hospodin *
a veliký Král nade všemi bohy.
    V jeho ruce jsou hlubiny země *
a jemu patří výšiny hor.
    Jeho je moře, vždyť on je učinil, *
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Ant. Pojďme, klaňme se Bohu; on ukazuje svou slávu na svých svatých.

    Pojďme, padněme, klaňme se, *
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
    Neboť on je náš Bůh *
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Ant. Pojďme, klaňme se Bohu; on ukazuje svou slávu na svých svatých.

    Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: +
»Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, *
jako tehdy v Masse na poušti,
    kde mě dráždili vaši otcové, *
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Ant. Pojďme, klaňme se Bohu; on ukazuje svou slávu na svých svatých.

    Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; +
řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, *
nepoznali mé cesty.
    Proto jsem přísahal ve svém hněvu: *
Nepřijdou na místo mého klidu!«

Ant. Pojďme, klaňme se Bohu; on ukazuje svou slávu na svých svatých.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pojďme, klaňme se Bohu; on ukazuje svou slávu na svých svatých.

nahoru | četba | ranní chvály | nešpory