nahoru | invitatoř | ranní chvály | nešpory

19. října

Sv. Petra z Alkantary, kněze
nezávazná památka

MODLITBA SE ČTENÍM

    V. Bože, pospěš mi na pomoc.
    O. Slyš naše volání.

    Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Petře, ty hvězdo ve Španělích vzešlá,
roznášíš do všech zemí blaho světla;
slyš chvály, jež ti zpívá tvůj lid vlastní,
slávou tvou šťastný
Slavný Františkův strom se opět v tobě
zaskvěl svým světlem jak v prvotní době.

Ty květy, z nebe zavlaženy rosou,
vzácný plod nesou.
Dej, Tvůrce světa, ať se věčná sláva
Otci i Synu zrozenému vzdává,
i tobě, Ohni, Bože týž a jeden
po světě celém. Amen.

DRUHÉ ČTENÍ

Z listu svatého Petra z Alkantary sv. Terezii

(Annales Minorum, sv. 19, s. 340-341)

Jak je Bůh dobrý k těm, kdo mu slouží

     Nemálo jsem se podivil, že vaši představení svěřili takovou záležitost učencům, kterým nepatří. Neboť kde se jedná o právní spory nebo o případy svědomí, bude samozřejmě chvályhodné poradit se s právníky a teology a přidržet se jejich názoru. Avšak nejvážnější důvody doporučují radit se o dokonalosti života jen s těmi, kteří se ji sami snaží uskutečňovat. Ti první ji nemohou chápat nebo posuzovat lépe, jak to jasně ukazuje jejich jednání i studium jejich děl. Ohledně evangelních rad není třeba ptát se nejprve druhých, zda je přijmout a zda je zachovávat. Uvažovat o tomto je projevem malé víry.
     Boží rada totiž nemůže být jiná než dobrá. Není těžké ji zachovávat, leda pro malověrné a ty, kteří Bohu málo důvěřují, neboť takoví se nechávají vést jen lidskou moudrostí. Vždyť ten, který dal radu, dá také prostředky, protože on může vše; a naopak člověk nemůže sám ze sebe dát žádnou dobrou radu, i kdyby chtěl, aby byla dobrá, neboť svou vlastní přirozeností je zlý. Oč spíše ten, který je dobro samo, bude chtít a bude moci dát své rady těm, kdo ho následují, aby dělali pokroky v dobrém. Chcete-li následovat Kristovu radu o větší dokonalosti v otázce chudoby, tedy ji následujte, neboť platí pro ženy stejně jako pro muže. A Kristus Vám pomůže, tak jako pomohl tolika jiným, kteří ho následovali. Chcete-li se však přidržet rady učenců bez ducha, snažte se zajistit dobré příjmy, a sama uvidíte, jestli je užitečnější mít vysoké příjmy, nebo vzdát se všeho, a následovat tak radu Kristovu.
     Setkáváme-li se v klášterech chudých řeholnic s nedostatkem, je to proto, že chudobu snášejí proti své vůli a ne proto, aby následovaly evangelijní radu. Nechválím každou chudobu, ale jen tu, kterou snášíme trpělivě pro lásku k našemu ukřižovanému Vykupiteli, a tím spíše pak tu, po které toužíme a kterou dobrovolně přijímáme z lásky k němu. Neboť kdybych smýšlel či uvažoval jinak nebyl bych si ve víře příliš jistý; avšak já v tom všem důvěřuji Kristu a pevně věřím, že jeho rady jsou nejlepší, protože jsou božské. A i když nezavazují pod hříchem, přece jsou závazné pro toho, kdo by chtěl být dokonalejší a následovat ho, takže je nemůže zanedbat bez viny. Říkám, že zavazují v tom, že vedou k dokonalosti, a tím dělají člověka světějším a Bohu milejším. Domnívám se, že proto jsou blahoslavení, jak Pán sám říká, chudí v duchu, to jest dobrovolně, což jsem sám poznal, ačkoliv víc než vlastní zkušenosti věřím Bohu.
     Pán ať Vám dá tolik světla, abyste dokázala tuto pravdu pochopit a uskutečnit, a nevěřila těm, kdo tvrdí opak z nedostatku světla, nebo protože nevěří či nikdy neokusili, jak je Bůh dobrý1 k těm, kdo mu slouží, kdo ho milují, a kteří se pro lásku k němu zříkají všech světských věcí, které nejsou nutné. Neboť takoví jsou nepřáteli Kristova kříže2 a nevěří ve slávu, která přece bude brzo následovat. Ať Vám dále dá, abyste nepochybovala o tak zřejmé pravdě, ani nepřijímala radu od nikoho, kdo vážně nenásleduje evangelní rady. Neboť i když ti, kdo zachovávají přikázání, jak jsou povinni, budou spaseni, obecně přece nemají větší znalosti o jiných věcech, než které uskutečňují. A ať je jejich rada jakkoliv dobrá, lepší přece bude rada Krista, našeho Pána, který s tímto darem poskytuje i pomoc k jeho uskutečnění a dává odměnu těm, kteří kladou celou svou důvěru v něho a ne ve věci pozemské.

1 1 Petr 2, 3; Žl 33 (32), 9. 2 Flp 3, 18.

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Jak 2,5; Mt 19,21

O. Bůh si vyvolil chudé v očích světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici Království, * které slíbil těm, kdo ho milují.
V. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi, * který slíbil těm, kdo ho milují.

MODLITBA

    Modleme se.
Bože, tys dal svatému Petru dar obdivuhodné kajícnosti a vrcholné nazíravé modlitby; dopřej milostivě, ať nám pomohou jeho zásluhy, abychom vítězili nad tělesnými žádostmi a tak dosáhli účasti na nebeských darech. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

    Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Při slavení prodloužené vigilie před nedělí nebo slavností se vsunou před chvalozpěv Bože, tebe chválíme kantika a evangelium, jak je uvedeno v Dodatku (zatím ještě není zpracován pro online breviář).
    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí denní modlitby církve, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i zvolání
Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

nahoru | invitatoř | ranní chvály | nešpory