nahoru | invitatoř | četba | nešpory

19. října

Sv. Petra z Alkantary, kněze
nezávazná památka

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Zpívejme Petru píseň chval,
je synem Otce vzácného.
On chudým chudiny se stal,
sám na sebe vzal tvrdé jho.

Zasažen láskou Kristovou,
by mohl hříšné zachránit,
neváhal kajícností svou
příkladem všemu světu být.

O hladu, žízni často byl
a v chudý šat se odíval,
by dluh za lidské viny smyl,
v oběť se zcela Bohu dal.

Umíral sobě den co den,
aby v něm jenom Kristus žil,
světlem a zdrojem pokoje
pro něho Ježíš vždycky byl.

Chvalme vždy Otce se Synem
i tebe, Duchu milostí.
Dej, ať v Petrových stopách jdem
až do míst věčných radostí. Amen.


ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Proudy milostí napájel lid a přijal roucho slávy jako pečeť svatosti.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Proudy milostí napájel lid a přijal roucho slávy jako pečeť svatosti.

MODLITBA
Bože, tys dal svatému Petru dar obdivuhodné kajícnosti a vrcholné nazíravé modlitby; dopřej milostivě, ať nám pomohou jeho zásluhy, abychom vítězili nad tělesnými žádostmi a tak dosáhli účasti na nebeských darech. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | nešpory