nahoru | invitatoř | ranní chvály | nešpory

23. října

Sv. Jana Kapistránského, kněze
památka

MODLITBA SE ČTENÍM

    V. Bože, pospěš mi na pomoc.
    O. Slyš naše volání.

    Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

(O Christi miles inclyte)
Vojíne Kristův vznešený,
Jane, v hábitu oděný,
slovem i skutky na zemi
zářil jsi světlem čistým.

Ty křížem Turky zaháníš,
křížem nemocné uzdravíš,
křížem lid k dobru uvádíš,
jsi jeho vůdcem jistým.

Vypros, ať také dojdeme
k stálosti víry přepevné,
ať Kristův zákon střežíme,
v němž učil jsi nás i ty.

Vzývejme Krista, Otce s ním
i s jejich Duchem společným,
jediný Bože v Trojici,
svou mocí chraň nás prosící. Amen.

DRUHÉ ČTENÍ

Z traktátu »Zrcadlo kleriků« od svatého Jana Kapistránského

(Pars 1, Venetiae 1580, 2)

Život řádných kleriků svítí a ozařuje druhé

     Ti, kdo jsou povoláni k službě u oltáře Páně, mají dávat zářný příklad celým svým chvályhodným mravním životem, v němž už není žádná špína, žádná nečistota neřestí. Jako sůl země pro sebe i pro druhé mají důstojně vést společný život, a jako světlo světa mají s moudrou rozvahou osvěcovat ostatní, a tak dobře chápat, co zdůrazňoval náš nejvyšší učitel Ježíš Kristus nejen svým apoštolům a tehdejším učedníkům, ale i všem kněžím a klerikům, kteří přijdou po nich: Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.1
     Opravdu, po nečistých a špinavých klericích, prosáklých špínou neřestí a zapletených do řetězů zločinů, lidé šlapou jako po nejsprostším blátě, neboť ti se už nehodí, jak se předpokládá, ani sobě ani druhým k ničemu. Svatý Řehoř říká: »Když se někým opovrhuje pro jeho život, zbývá už jen pohrdnout i jeho kázáním.«
     Když však duchovní zastávají svůj úřad dobře, zaslouží si dvojnásobnou odměnu, zvláště ti, kdo všechny své síly věnují kázání a vyučování.2 Ano, dvojnásobnou čest si zasluhují řádní kněží, jednak vzhledem k jejich postavení, jednak vzhledem k jejich osobnímu životu; jedna je časná a přechodná, druhá je duchovní a věčná. Neboť i když bydlí na zemi a jsou spolu se všemi smrtelnými tvory podrobeni nezbytnostem přirozenosti, přece se ze všech sil snaží žít podobně jako andělé v nebi, aby se líbili svému králi jako jeho chápaví služebníci. Proto, jako slunce vycházející světu na výšinách Božích, tak ať světlo kleriků svítí lidem, aby viděli jejich dobré skutky a velebili Otce v nebesích.3
     Vy jste světlo světa.4 A jako zdroj světla neozařuje sám sebe, ale rozlévá své paprsky kolem a ozařuje všechno ostatní, tak vzorný život řádných a spravedlivých kleriků svítí světlem svatosti a ozařuje ty, kdo se na ně dívají. Kdo je tedy ustanoven k tomu, aby se staral o jiné, ať ukazuje sám na sobě, jak se mají chovat jiní v domě Páně.

1 Mt 5, 13. 2 1 Tim 5, 17. 3 Srov. Mt 5, 16. 4 Mt 5,14.

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

1 Tim 5, 17; Sir 4, 24; 2 Tim 4, 2

O. Ti, kdo všechny své síly věnují kázání a vyučování, zaslouží si dvojnásobnou odměnu. * Neboť po řeči se pozná moudrost a rozvaha v tom, jak mluví jazyk.
V. Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. * Neboť po řeči se pozná moudrost a rozvaha v tom, jak mluví jazyk.

MODLITBA

    Modleme se.
Bože, tys povolal svatého Jana Kapistránského, aby v dobách zkoušek posiloval tvůj křesťanský lid; chraň svou církev i dnes, aby, plna tvého pokoje, žila v bezpečí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

    Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Při slavení prodloužené vigilie před nedělí nebo slavností se vsunou před chvalozpěv Bože, tebe chválíme kantika a evangelium, jak je uvedeno v Dodatku (zatím ještě není zpracován pro online breviář).
    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí denní modlitby církve, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i zvolání
Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

nahoru | invitatoř | ranní chvály | nešpory