nahoru | invitatoř | četba | nešpory

23. října

Sv. Jana Kapistránského, kněze
památka

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

(O Lumen Italiae, Stella Bohemorum)
Světlo Itálie,
hvězdo Čechů,

nová záři Germánie,
bázni uchvatitelů,

jasná pochodni Uherska,
ozdobo Poláků,
Jane přitahující
všechna srdce hříšníků,

znameními, zázraky
pro nebeské království
vyslyš snažné prosby
tobě věrných oddaných.

Oroduj za nás,
Kristův slavný vojíne,
ať na tvoji přímluvu
radosti života dojdeme.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Tim 2, 1.3-5.8
Buď silný, můj synu, milostí Krista Ježíše! Snášej se mnou obtíže jako jeho dobrý voják. Žádný voják ve službě se nesmí zaplétat do světských záležitostí, chce-li uspokojit svého velitele. Stejně tak je tomu u zápasníků: nedostane vítězný věnec, kdo si při zápase nepočíná podle pravidel. Mysli na Ježíse Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kaz 11,7


O. Sladké je vidět světlo, * milé pro oči je vidět Slunce. Sladké.
V. Ukazoval jas Ježíšova jména lidem, * milé pro oči je vidět Slunce. Sláva Otci. Sladké.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Kdo žije podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Kdo žije podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.

PROSBY
Oslavujme Krista, Božího Syna, neboť on je zářícím světlem Otcovy slávy přicházejícím z výsosti, a s důvěrou volejme:
    Pane, buď chvála tvému jménu.

Tys učinil Jana Kapistrána v nelehké době zastáncem a věrným služebníkem církve a její jednoty,
dávej nám hlubokou lásku k církvi.
Tys jej učinil příkladným knězem životem ctnosti i hlubokým poznáním,
dávej i nám příkladné a horlivé kněze.
Tys jej učinil apoštolem řady národů Evropy,
obnov tento kontinent ve víře v Krista.
Tys učinil svého služebníka nositelem smíření mezi znesvářenými městy, rody i jednotlivými lidmi,
vnášej svůj pokoj i do našich měst, rodin a společenství.
V hodině ohrožení jsi vysvobodil ty, kdo v tebe doufali,
chraň svůj lid od válek a buď mu štítem v době nebezpečí.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys povolal svatého Jana Kapistránského, aby v dobách zkoušek posiloval tvůj křesťanský lid; chraň svou církev i dnes, aby, plna tvého pokoje, žila v bezpečí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | nešpory