nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály

23. října

Sv. Jana Kapistránského, kněze
památka

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

(Gaude, mater Ecclésia)
Ať matka církev s radostí
slaví Kristovy milosti
a novým zpěvem věrně ctí
památku světce Jana.

Bojovník Krista nezlomný,
chudobný, čistý, poslušný,
Evropou prošel s poselstvím
konverze v jeho jménu.

Ježíši, cíli věrných svých,
naděje tebe chválících,
osvoboď nás z vin početných,
štítem buď lidu svému.

Ať tvoje jméno všichni ctí
pro nespočetné milosti
a odměnu v svém království
daruj nám v konci věků.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 6,13-17
Vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat a obstát. Stůjte tedy pevně, opásáni kolem beder životem podle pravdy oblečeni pancířem spravedlnosti, obuti odhodlaností, jakou dává evangelium pokoje. Vždy se hned chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely zlého ducha. Vezměte také přílbu spásy a meč Ducha, to je Slovo Boží.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Mé rty tě chválí zpěvem, * v tvém jménu pozvedám dlaně. Mé rty.
V. Tvá pravice mě pevně drží, * v tvém jménu pozvedám dlaně. Sláva Otci. Mé rty.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, uprostřed shromáždění tě budu chválit.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, uprostřed shromáždění tě budu chválit.

PROSBY
Pokorně prosme našeho Pána, který je slávou svých svatých, vždyť on sám navštívil a vykoupil svůj lid:
     Pane, posvěť se tvoje jméno.

Tys učinil Jana Kapistrána neúnavným heroldem a hlasatelem velkého Krále,
dej, ať jsme tvými věrnými služebníky a zvěstovateli.
Tys jej učinil věrným následovníkem svatého Františka, usilujícím o obnovu a jednotu řádu,
oživuj svým Duchem i naše františkánská společenství.
Tys ve svém jménu chránil a vysvobozoval od zlého města i jednotlivce,
ochraňuj naši zemi a vysvobozuj nás z područí zla.
Provázej vojenské kaplany i ty, které doprovázejí, svou přítomností a ochranou,
a dej, aby ve své službě usilovali o dobro, spravedlnost a pokoj.
Odpusť všem hříšníkům jejich provinění,
a přijmi naše zemřelé do svého světla.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys povolal svatého Jana Kapistránského, aby v dobách zkoušek posiloval tvůj křesťanský lid; chraň svou církev i dnes, aby, plna tvého pokoje, žila v bezpečí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály