nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | HBD | nešpory

25. říjen

Výročí posvěcení vlastního kostela
slavnost

PRVNÍ NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Ejhle, stánek Boží s lidmi,
Bůh bude přebývat s nimi,
budou jeho lidem milým,
před věky jím vyvoleným.

Tam Pán bude Bohem jejich,
setře slzu z očí jejich,
a smrti více nebude,
zármutek i pláč odejde.

Dej, Pane, ať ve tvém chrámě
všichni, kdo k tobě voláme,
od tebe jsme vyslyšeni
v našich modlitbách a lkání.

Chrám srdcí našich posvěcuj,
svou milostí jej naplňuj,
neb jsi ráčil zaslíbiti,
že nás všechny chceš spasiti.

Ó vyslyš, Pane, v tento čas
ve tvém chrámě každého z nás,
spasení dej lidu svému,
hojnou mzdou vykoupenému.

Abychom tebe chváliti,
na tvář tvou jasnou patřiti
mohli po našem skonání,
ó dej nám své požehnání.

ŽALMY

1. ant. Celý Jeruzalém zpívá radostí, všechna jeho prostranství jsou plna jásotu. Aleluja.

Žalm 147 (146), 1-11
Boží moc a dobrota

Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme.

   Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, +
opěvujte našeho Boha, neboť je milý, *
zaslouží si chvály.
   Hospodin buduje Jeruzalém, *
shromažďuje rozptýlené z Izraele.
   Uzdravuje ty, jimž puká srdce, *
a jejich rány obvazuje.
   Určuje počet hvězd, *
každou z nich nazývá jménem.
   Velký je náš Bůh a přemocný, *
jeho moudrost je bez míry.
   Pokorné Hospodin pozvedá, *
bezbožné však ponižuje k zemi.
   Opěvujte Hospodina děkovnou písní, *
hrejte na citeru našemu Bohu,
   který mračny zatahuje nebe, *
déšť připravuje zemi,
   dává vypučet na horách trávě *
a bylinám, aby sloužily lidem.
   Dobytku poskytuje potravu *
i krkavčím holátkům, když k němu křičí.
   Nemá potěšení v síle koně, *
nemá zalíbení ve svalech muže.
   Hospodinu se líbí, kdo se ho bojí, *
kdo spoléhají na jeho dobrotu.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Celý Jeruzalém zpívá radostí, všechna jeho prostranství jsou plna jásotu. Aleluja.

2. ant. Hospodin zpevnil závory tvých bran, požehná tvým synům v tobě.

Žalm 147 (146) 12-20
Obnova Jeruzaléma

   Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, *
chval svého Boha, Sióne,
   že zpevnil závory tvých bran, *
požehnal tvým synům v tobě.
   Zjednal tvému území pokoj *
a sytí tě jadrnou pšenicí.
   Sesílá svůj rozkaz na zemi, *
rychle běží jeho slovo.

   Dává sníh jako vlnu, *
jíní sype jako popel.
   Shazuje své krupobití jako drobty chleba, *
jeho mrazem tuhnou vody.
   Posílá své slovo, a rozpouští je, *
poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.

   Oznámil své slovo Jakubovi, *
své zákony a přikázání Izraeli.
   Tak nejednal se žádným národem: *
nesdělil jim svá přikázání.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Hospodin zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.

3. ant. V Božím městě jásají zástupy svatých a andělé zpívají chvalozpěv před Božím trůnem. Aleluja.


Aleluja postačí říkat na začátku a na konci každé strofy. Pokud se zpívá, vkládají se i ta, která jsou v závorkách.

Kantikum
Beránkova svatba

Srov. Zj 19, 1-7
Aleluja.
Vítězství, sláva a moc našemu Bohu,
(O. aleluja.)
neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.
O. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte
(O. aleluja.)
a kdo se ho bojíte, malí i velcí!
O. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království!
(O. Aleluja.)
Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest!
O. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Neboť nadešla Beránkova svatba,
(O. aleluja.)
jeho nevěsta se připravila.
O. Aleluja (aleluja).

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant.> V Božím městě jásají zástupy svatých a andělé zpívají chvalozpěv před Božím trůnem. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,19-22
Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: její základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ
O. Tvému domu, Hospodine, přísluší svatost, * je to místo, kde sídlí tvá sláva. Tvému domu.
V. Miluji dům, kde přebýváš, * je to místo, kde sídlí tvá sláva. Sláva Otci. Tvému domu.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete.

PROSBY
Pokorně vzývejme našeho Spasitele, neboť on za nás položil svůj život a shromáždil nás ve své církvi. Volejme k němu:
     Pane, rozpomeň se na svou církev.

Pane Ježíši, tys vybudoval svou církev jako dům na skále,
upevňuj a posiluj její víru a naději.
Pane Ježíši, z tvého probodeného boku vytryskla krev a voda, a tvé církvi se otevřela studnice života,
očišťuj a obnovuj církev svými svátostmi.
Pane Ježíši, ty jsi přítomen uprostřed těch, kdo se shromažďují v tvém jménu,
vyslyš svou církev, když se společně modlí.
Pane Ježíši, ty přebýváš se svým Otcem v těch, kdo tě milují,
ved svou církev k dokonalosti lásky.
Pane Ježíši, ty neodmítáš nikoho, kdo k tobě přichází,
uved všechny zemřelé do domu svého Otce.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, připomínáme si dnes výroční den posvěcení tohoto kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby a stůj při nás, abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | HBD | nešpory