nahoru | 1. nešpory | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

25. říjen

Výročí posvěcení vlastního kostela
slavnost

MODLITBA UPROSTŘED DNE

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Žalmy z doplňovacího cyklu, pokud však slavnost připadne na neděli, žalmy nedělní z 1. týdne.

HYMNUS

V tento nyní polední čas
přijmi, Bože, chvály od nás,
prosby naše, děkování
za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání
dával svoje požehnání,
v dobrém šťastně prospívati
a k tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti
dále šťastně pracovati,
svou milostí nás posiluj,
pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,
že to všechno obdržíme,
pro zásluhy tvého Syna,
Ježíše, našeho Pána.

Žalm 123 (122)
Bůh je naděje svého lidu

   Zvedám své oči k tobě, *
který trůníš na nebi.

   Hle, jako oči služebníků hledí *
na ruce svých pánů,
   jako oči služebnice hledí *
na ruce své paní,
   tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, *
dokud se nad námi nesmiluje.

   Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, *
neboť jsme přesyceni pohanou.
   Přesycena je naše duše *
výsměchem boháčů, pohanou pyšných.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Žalm 124 (123)
Naše pomoc je ve jménu Páně

   Kdyby Hospodin nebyl s námi *
– ať to vyzná Izrael –
   kdyby Hospodin nebyl s námi, *
když se na nás obořili lidé,
   zaživa by nás pohltili, *
když jejich hněv vzplál proti nám.
   Voda by nás byla zatopila, +
příval by se byl převalil přes nás, *
přes nás by se převalily rozbouřené vody.

   Veleben buď Hospodin, že nás nevydal *
za kořist jejich zubům!
   Naše duše vyvázla jako pták *
z ptáčníkovy léčky;
   léčka se přetrhla, *
a my jsme volní.

   Naše pomoc je ve jménu Hospodina, *
který učinil nebe a zemi.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Žalm 125 (124)
Bůh chrání svůj lid

   Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sión, *
která nekolísá, trvá navěky.
   Jeruzalém obklopují hory: +
tak je Hospodin kolem svého lidu *
nyní i navěky.

   Neboť nezůstane žezlo bezbožníků *
nad údělem spravedlivých,
   aby spravedliví nevztáhli *
své ruce po nepravosti.
   Dobrým, Hospodine, popřej dobro, *
i těm, kdo jsou upřímní v srdci.
   Ty však, kteří uhýbají na své křivé cesty, +
odstraň se zločinci, Hospodine! *
Pokoj buď s Izraelem!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.


Žalmy nedělní z 1. týdne

Žalm 118 (117)
Píseň radosti ze záchrany

Kristus je ten kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kvádr nárožní. (Sk 4,11)

I (1-9)

   Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, *
jeho milosrdenství trvá navěky.
   Nechť řekne dům Izraelův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
   Nechť řekne dům Árónův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
   Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
   V soužení jsem volal Hospodina, *
Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
   Hospodin je se mnou, nebojím se, *
co by mi mohl udělat člověk?
   Hospodin je se mnou, on je můj pomocník, *
a já vítězně shlížím na své nepřátele.
   Lépe je utíkat se k Hospodinu *
než důvěřovat v člověka.
   Lépe je utíkat se k Hospodinu *
než důvěřovat v mocné.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

II (10-18)

   Všichni pohané mě obklíčili, *
avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
   Odevšad mě obklíčili, *
avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
   Obklíčili mě jako včely, +
sežehli jak oheň trní, *
avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
   Vrazili do mě, abych padl, *
avšak Hospodin mi pomohl.
   Hospodin je má síla a statečnost, *
stal se mou spásou.

   Jásot ze spásy *
zní ve stanech spravedlivých.
   Hospodinova pravice mocně zasáhla, +
Hospodinova pravice mě pozvedla, *
Hospodinova pravice mocně zasáhla.
   Nezemřu, ale budu žít *
a vypravovat o Hospodinových činech.
   Hospodin mě sice těžce ztrestal, *
nevydal mě však smrti.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

III (19-29)

   Otevřte mně brány spravedlnosti, *
vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
   Toto je brána Hospodinova, *
jí procházejí spravedliví.
   Děkuji ti, žes mě vyslyšel *
a stal se mou spásou.

   Kámen, který stavitelé zavrhli, *
stal se kvádrem nárožním.
   Hospodinovým řízením se tak stalo, *
je to podivuhodné v našich očích.
   Toto je den, který učinil Hospodin, *
jásejme a radujme se z něho!
   Hospodine, dej spásu, *
Hospodine, popřej zdaru!

   Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. *
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
   Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. *
Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!
   Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; *
budu tě slavit, můj Bože!
   Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, *
jeho milosrdenství trvá navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ant. Tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy. Aleluja.

2 Kor 6, 16b
Vy jste chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.

V. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Hospodine, Aleluja.
O. stále tě budou chválit. Aleluja.

MODLITBA
Bože, připomínáme si dnes výroční den posvěcení tohoto kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby a stůj při nás, abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása. Skrze Krista, našeho Pána.

nahoru | 1. nešpory | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory