nahoru | 1. nešpory | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

25. říjen

Výročí posvěcení vlastního kostela
slavnost

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Ejhle, stánek Boží s lidmi,
Bůh bude přebývat s nimi,
budou jeho lidem milým,
před věky jím vyvoleným.

Tam Pán bude Bohem jejich,
setře slzu z očí jejich,
a smrti více nebude,
zármutek i pláč odejde.

Dej, Pane, ať ve tvém chrámě
všichni, kdo k tobě voláme,
od tebe jsme vyslyšeni
v našich modlitbách a lkání.
Chrám srdcí našich posvěcuj,
svou milostí jej naplňuj,
neb jsi ráčil zaslíbiti,
že nás všechny chceš spasiti.

Ó vyslyš, Pane, v tento čas
ve tvém chrámě každého z nás,
spasení dej lidu svému,
hojnou mzdou vykoupenému.

Abychom tebe chváliti,
na tvář tvou jasnou patřiti
mohli po našem skonání,
ó dej nám své požehnání.

ŽALMY

1. ant. Bůh posvětil svůj příbytek: bude v něm bydlet navěky. Aleluja.

Žalm 46 (45)
Bůh je naše útočiště a síla

Dají mu jméno Emanuel, to znamená – Bůh s námi. (Mt 1, 23)

   Bůh je naše útočiště a síla, *
osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
   Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, *
i kdyby se hory řítily do hlubin moře.
   Ať se bouří moře, pění jeho vody, *
ať se třesou hory, když se moře vzdouvá,
   s námi je Hospodin zástupů, *
Bůh Jakubův je naší tvrzí.

   Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, *
přesvatému stánku Nejvyššího,
   Bůh je v jeho středu, nepohne se, *
od časného jitra ho Bůh bude chránit.
   Národy se bouřily, říše se bortily; *
tu zahřměl svým hlasem, země se rozplynula.
   S námi je Hospodin zástupů, *
Bůh Jakubův je naší tvrzí.

   Pojďte, pozorujte Boží skutky, *
které učinil k úžasu země.
   Zamezuje války až po samé hranice světa, *
láme luky, přeráží oštěpy a štíty pálí ohněm.
   Přestaňte a uznejte, že já jsem Bůh, *
převyšuji národy, převyšuji svět.
   S námi je Hospodin zástupů, *
Bůh Jakubův je naší tvrzí.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Bůh posvětil svůj příbytek: bude v něm bydlet navěky. Aleluja.

2. ant. Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. Aleluja.

Žalm 122 (121)
Svaté město Jeruzalém

Přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému. (Žid 12,22)

   Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
»Do domu Hospodinova půjdeme!«
   Už stojí naše nohy *
v tvých branách, Jeruzaléme!

   Jeruzalém je vystavěn jako město, *
spojené v jeden celek.
   Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, *
jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
   Tam stojí soudní stolce, *
stolce Davidova domu.

   Vyprošujte Jeruzalému pokoj: *
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
   ať vládne mír v tvých hradbách, *
bezpečnost v tvých palácích!

   Kvůli svým bratřím a přátelům *
budu říkat: Pokoj v tobě!
   Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, *
budu ti přát štěstí.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. Aleluja.

3. ant. Chvalte našeho Boha, všichni jeho svatí. Aleluja.

Kantikum
Beránkova svatba

Srov. Zj 19, 1-7
Aleluja.
Vítězství, sláva a moc našemu Bohu,
(O. aleluja.)
neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.
O. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte
(O. aleluja.)
a kdo se ho bojíte, malí i velcí!
O. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království!
(O. Aleluja.)
Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest!
O. Aleluja (aleluja).

Aleluja.
Neboť nadešla Beránkova svatba,
(O. aleluja.)
jeho nevěsta se připravila.
O. Aleluja (aleluja).

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Chvalte našeho Boha, všichni jeho svatí. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 21, 2-3. 22. 27
Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: "Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem." Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek – to je jeho chrám. Nic poskvrněného do něho nevejde, žádný, kdo se dopouští ohavností a lži, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů! Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě. * Aleluja, aleluja. Jak milý.
V. Touží, ba prahne má duše po tvých síních. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Jak milý.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Svatý je dům Boží: dům, v němž se vzývá Boží jméno a kde Bůh přebývá mezi námi. Aleluja.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Svatý je dům Boží: dům, v němž se vzývá Boží jméno a kde Bůh přebývá mezi námi. Aleluja.

PROSBY
Pokorně vzývejme našeho Spasitele, neboť on za nás položil svůj život a shromáždil nás ve své církvi. Volejme k němu:
     Pane, rozpomeň se na svou církev.

Pane Ježíši, tys vybudoval svou Církev jako dům na skále,
upevňuj a posiluj její víru a naději.
Pane Ježíši, z tvého probodeného boku vytryskla krev a voda, a tvé církvi se otevřela studnice života,
očišťuj a obnovuj církev svými svátostmi.
Pane Ježíši, ty jsi přítomen uprostřed těch, kdo se shromažďují ve tvém jménu,
vyslyš svou církev, když se společně modlí.
Pane Ježíši, ty přebýváš se svým Otcem v těch, kdo tě milují,
veď svou církev k dokonalosti lásky.
Pane Ježíši, ty neodmítáš nikoho, kdo k tobě přichází,
uveď všechny zemřelé do domu svého Otce.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, připomínáme si dnes výroční den posvěcení tohoto kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby a stůj při nás, abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | 1. nešpory | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD