nahoru | invitatoř | četba | HBD | nešpory

3. listopad

Vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné, dobrodince
památka
Nejbližší volný liturgický den po 2. listopadu

RANNÍ CHVÁLY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Jezu Kriste, náš přeslavný Králi,
tys hoden nejvyšší cti a chvály;
dej, ať v tvém chválení jsme stálí.

Tys nám zjevil života věčného
slávu i čest, v něm hojnost dobrého;
své věrné vedeš sám do něho.

Ty jim dáváš, aby tě poznali,
celým srdcem tě milovali,
věrně v tom do smrti vytrvali.

Ty je potom také mocně vzkřísíš,
proměnou předivnou je oslavíš,
s duší i s tělem je vyvýšíš.

By po zdejší nedokonalosti,
zproštěni hříchů i nehodnosti,
požívali věčné radosti.

Budou tě vždy s Otcem i s Duchem ctít
a na tvář tvou přerozkošnou patřit,
s nebeskou říší tebe chválit.

Pomoz i nám svou dobrotivostí
dojít k tobě do věčné radosti,
kde ty kraluješ na výsosti.

ŽALMY

1. ant. Smiluj se, Bože, nad těmi, kteří odešli z tohoto světa k tobě.

Žalm 51 (50)
Smiluj se nade mnou Bože

Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového. (Ef 4, 23-24)

   Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, *
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
   Úplně ze mě smyj mou vinu *
a očisť mě od mého hříchu.

   Neboť já svou nepravost uznávám, *
můj hřích je stále přede mnou.
   Jen proti tobě jsem se prohřešil, *
spáchal jsem, co je před tebou zlé,
   takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, *
že jsi bez úhony ve svém soudu.

   Hle, s vinou jsem se narodil *
a v hříchu mě počala má matka.
   Hle, líbí se ti upřímné srdce, *
ve skrytu mě učíš moudrosti!

   Pokrop mě yzopem, a budu čistý, *
umyj mě, a budu bělejší než sníh.
   Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, *
ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.

   Odvrať svou tvář od mých hříchů *
a zahlaď všechny mé viny.
   Stvoř mi čisté srdce, Bože! *
Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

   Neodvrhuj mě od své tváře *
a neodnímej mi svého svatého ducha.
   Vrať mi radost ze své ochrany *
a posilni mou velkodušnost.

   Bezbožné budu učit tvým cestám *
a hříšníci se budou obracet k tobě.
   Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, *
ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.

   Otevři mé rty, Pane, *
aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
   Vždyť nemáš zálibu v oběti, *
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
   Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, *
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

   Pane, obšťastni Sión svou přízní, *
znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
   Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách, *
na oltář ti budou klást býčky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Smiluj se, Bože, nad těmi, kteří odešli z tohoto světa k tobě.

2. ant. Od věčné záhuby zachraň, Pane, mou duši.

Kantikum
Úzkosti nemocného, radost uzdraveného
Iz 38, 10-12d.14cd.17-20
Já jsem Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. (Zj 1, 17-18)

   Řekl jsem: Uprostřed svého života mám odejít k branám podsvětí *
mám postrádat zbytek svých let.
   Řekl jsem: Nemám už vidět Hospodina v zemi živých, *
nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa.

   Můj příbytek je stržen, +
je ode mě odnesen *
jako stan pastýřů.
   Bůh svinul jako tkadlec můj život, *
odřízl mě od osnovy.
   V slabosti se mé oči zdvihají vzhůru: *
Pane, trpím násilí, zastaň se mě!

   Hle, v pokoj se změnila má hořkost! +
Tys tedy zachránil mou duši z propasti zhouby, *
ano, za svá záda jsi hodil všechny mé hříchy.
   Vždyť podsvětí tě nebude slavit +
ani smrt tě nebude chválit. *
Ti, kdo sestupují do jámy, nebudou čekat na tvou věrnost.
   Kdo žije, jen kdo žije, bude tě slavit jako já dnes. *
Otec bude o tvé věrnosti vypravovat synům.
   Hospodine, zachraň mě, *
a za zvuku citery budeme zpívat po všechny dny svého života v Hospodinově domě.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Od věčné záhuby zachraň, Pane, mou duši.

3. ant. Pokud žiji, chci chválit Hospodina.

Žalm 146 (145)
Blaženost těch, kdo doufají v Boha

Chválíme Boha svým životem, to znamená svým jednáním. (Arnobius)

   Duše má, chval Hospodina! +
Pokud žiji, chci chválit Hospodina, *
pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
   Nespoléhejte na knížata, *
na člověka, u něho není spásy.
   Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech, *
tehdy se zhatí všechny jeho plány.
   Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, *
kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
   On učinil nebe i zemi, *
moře i vše, co je v nich.
   On zachovává věrnost navěky, +
zjednává právo utlačeným, *
dává chléb lačným.
   Hospodin vysvobozuje vězně, *
Hospodin otvírá oči slepým,
   Hospodin napřimuje sklíčené, *
Hospodin miluje spravedlivé.
   Hospodin chrání přistěhovalce, +
podporuje sirotka a vdovu, *
ale mate cestu bezbožníků.
   Hospodin bude vládnout na věky, *
tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pokud žiji, chci chválit Hospodina.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 4, 14
Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (věříme) také, že s Ježíšem přivede Bůh (k životu) i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Hospodine, můj Bože, * chci tě chválit navěky. Hospodine.
V. Můj nářek jsi obrátil v jásot; * chci tě chválit navěky. Sláva Otci. Hospodine.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít; a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít; a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.

PROSBY
Všemohoucí Bůh vzkřísil z mrtvých svého Syna Ježíše Krista a probudí k životu i naše smrtelné tělo. A proto můžeme volat:
     Otče, dej nám účast na Kristově vzkříšení.

Otče svatý, tys nás křtem povolal ze smrti k životu,
dej, ať žijeme novým životem ve spojení s Kristem.
     (Otče, dej nám účast na Kristově vzkříšení.)

Ty nás sytíš pravým chlebem života,
dej všem, kdo jedí tento chléb, ať mají život věčný a ať jsou vzkříšeni v poslední den.
     (Otče, dej nám účast na Kristově vzkříšení.)

Tys poslal anděla, aby posiloval tvého Syna v jeho smrtelném zápasu,
stůj při umírajících v hodině jejich smrti, aby se s důvěrou odevzdali do tvých rukou.
     (Otče, dej nám účast na Kristově vzkříšení.)

Ty jsi útočiště těch, kdo v tebe doufají,
vysvoboď duše zemřelých z trestů, které trpí pro své hříchy.
     (Otče, dej nám účast na Kristově vzkříšení.)

Tobě patříme, ať žijeme nebo umíráme, a ty nás voláš k účasti na slávě vzkříšeného Krista,
otevři zemřelým bránu věčného domova a dej, ať se jednou u tebe všichni shledáme.
     (Otče, dej nám účast na Kristově vzkříšení.)

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA

    Modleme se.
Bože, slávo věrných a živote spravedlivých, ty jsi nás zachránil smrtí a zmrtvýchvstáním svého Syna, smiluj se nad našimi zemřelými bratry, sestrami, příbuznými a dobrodinci; dokud byli mezi námi, vyznávali víru ve vzkříšení, dej jim, prosíme, blažený život bez konce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | HBD | nešpory