nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

3. listopad

Vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné, dobrodince
památka
Nejbližší volný liturgický den po 2. listopadu

MODLITBA V POLEDNE

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Jako Kristus umřel
a potom z mrtvých vstal,
tak věrní, když s Kristem mřou,
s ním také živí vstanou
při svém vzkříšení.

Sám Kristus to svědčí,
že i spravedliví
všichni se budou skvíti
jak blesk jasný, slunečný
v Božím království.

Ti, kdo proň zde trpí,
své vůle se vzdají,
budou s ním kralovati
a navždy přebývati
v jeho radosti.

ŽALMY

Ant. Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.

Žalm 70 (69)
Prosba o Boží pomoc

Pane, zachraň nás! Hyneme! (Mt 8, 25)

   Bože, prosím, vysvoboď mě, *
Hospodine, na pomoc mi pospěš!
   Nechť se zardí hanbou, *
kdo mě touží zničit;
   nechť ustoupí s pohanou, *
kdo se těší z mého neštěstí.

   Ať couvnou k vlastní potupě, *
kdo se mi posmívají!
   Nechť jásají, v tobě se radují *
všichni, kdo tě hledají,
   ať mohou stále říkat: »Buď veleben Hospodin!« *
kdo touží po tvé pomoci.

   Já jsem jen chudák a ubožák, *
Bože, na pomoc mi pospěš!
   Tys můj pomocník, můj zachránce: *
Hospodine, neprodlévej!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Žalm 85 (84)
Naše spása je blízko

Když náš Spasitel přišel na zem, Bůh požehnal své zemi.

   Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, *
změnil jsi k dobru Jakubův úděl.
   Odpustils vinu svého lidu, *
přikryl jsi všechny jeho hříchy.
   Zadržels všechno své rozhořčení, *
uklidnil jsi žár svého hněvu.

   Obnov nás, Bože, náš spasiteli, *
odlož svou nevoli proti nám.
   Což se navěky budeš na nás zlobit, *
roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení?
   Což nám už nevrátíš život, *
aby se tvůj lid radoval v tobě?
   Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství *
a dej nám svou spásu!

   Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:*
jistě mluví o pokoji
   pro svůj lid a pro své svaté *
a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.
   Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, *
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
   Milosrdenství a věrnost se potkají, *
políbí se spravedlnost a pokoj.
   Věrnost vypučí ze země, *
spravedlnost shlédne z nebe.

   Hospodin též popřeje dobro *
a naše země vydá plody.
   Spravedlnost bude ho předcházet *
a spása mu půjde v patách.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Žalm 86 (85)
Volání o pomoc v tísni

Buď veleben Bůh. On nás těší ve všech našich souženích. (2 Kor 1, 3. 4)

   Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, *
vždyť jsem ubohý a chudý.
   Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, *
pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.

   Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, *
neboť stále k tobě volám.
   Obvesel život svého služebníka, *
neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
   Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, *
nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.

   Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, *
všimni si hlasu mé snažné prosby.
   V den svého soužení k tobě volám, *
ty mě přec vyslyšíš!

   Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, *
nic se nepodobá tvým skutkům.
   Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, +
budou se ti klanět, Pane, *
a velebit tvé jméno.
   Protože tys veliký a činíš divy, *
ty jediný jsi Bůh.

   Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě, *
veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.
   Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem *
a věčně velebit tvé jméno.
   Neboť veliká byla ke mně tvá láska *
a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši.

   Bože, povstali proti mně zpupní lidé +
a tlupa násilníků mi ukládá o život, *
neberou na tebe ohled.
   Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, *
váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
   Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, +
uděl sílu svému služebníku *
a zachraň syna své služebnice.

   Dej mi znamení své přízně, +
ať to vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se, *
že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 1, 13-14a. 15
Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo. Spravedlnost smrti nepodléhá.

V. Nebudu se bát ani v temnotě a v stínu smrti,
R. vždyť ty, Bože, jsi se mnou.

MODLITBA
Bože, slávo věrných a živote spravedlivých, ty jsi nás zachránil smrtí a zmrtvýchvstáním svého Syna, smiluj se nad našimi zemřelými bratry, sestrami, příbuznými a dobrodinci; dokud byli mezi námi, vyznávali víru ve vzkříšení, dej jim, prosíme, blažený život bez konce. Skrze Krista, našeho Pána.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory