nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

3. listopad

Vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné, dobrodince
památka
Nejbližší volný liturgický den po 2. listopadu

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Z hlubokosti volajících,
tebe, Kriste, vzývajících
prosby rač vyslyšeti
a touhu naplniti.

Koří se, k tvým nohám padá
matka církev, jež tě žádá
za duše všech tvých věrných,
v tvém přátelství zemřelých.

Rač své ucho otevříti,
k prosbám vroucím se skloniti,
popřej jim ulehčení
v jejich těžkém trápení.

Jsou za hříchy své trestáni,
na tvé, Kriste, smilování
čekají s důvěrností,
uveď je do radosti.

V tebe věří a doufají,
k tobě pravou lásku mají,
odpusť jim, Pane milý,
co v těle zavinili.

Očekávají dnem, nocí
od tebe rychlé pomoci,
rač je přijmout do nebe,
za to prosíme tebe.

ŽALMY

1. ant. Hospodin tě chrání ode všeho zlého.

Žalm 121 (120)
Strážce národa

Už nikdy nebudou mít hlad a žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár. (Zj 7,16)

   Zvedám své oči k horám. *
Odkud mi přijde pomoc?
   Pomoc mi přijde od Hospodina, *
který učinil nebe i zemi.

   Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, *
nebude dřímat tvůj strážce.
   Ano, nebude dřímat a spát *
Izraelův strážce.
   Hospodin tě střeží, *
Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.
   Za dne ti slunce neublíží, *
ani měsíc v noci.

   Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, *
střežit bude tvou duši.
   Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod *
nyní i navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Hospodin tě chrání ode všeho zlého.

2. ant. Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?

Žalm 130 (129)
Z hlubin volám

On spasí svůj lid od hříchů. (Mt 1,21)

   Z hlubin volám k tobě, Hospodine, *
Pane, vyslyš můj hlas!
   Tvůj sluch ať je nakloněn *
k mé snažné prosbě!

   Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, *
Pane, kdo obstojí?
   Ale u tebe je odpuštění, *
abychom ti mohli v úctě sloužit.

   Doufám v Hospodina, *
duše má doufá v jeho slovo,
   má duše čeká na Pána *
více než stráže na svítání.

   Více než stráže na svítání *
ať čeká Izrael na Hospodina,
   neboť u Hospodina je slitování, *
hojné je u něho vykoupení.
   On vykoupí Izraele *
ze všech jeho provinění.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?

3. ant. Jako Otec křísí mrtvé a probouzí je k životu, tak i Syn oživuje, koho chce.

Kantikum
Kristus, Boží služebník
Flp 2, 6-11

   Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, *
nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
   ale sám sebe se zřekl, +
vzal na sebe přirozenost služebníka *
a stal se jedním z lidí.
   Byl jako každý jiný člověk, +
ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.

   Proto ho také Bůh povýšil *
a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,
   takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno *
na nebi, na zemi i v podsvětí
   a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: *
Ježíš Kristus je Pán.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Jako Otec křísí mrtvé a probouzí je k životu, tak i Syn oživuje, koho chce.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 15, 55-57
Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec? Ten bodec smrti je hřích a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. K tobě se utíkám, Hospodine, * ať nejsem zahanben navěky. K tobě.
V. Budu jásat nad tvým slitováním, * ať nejsem zahanben navěky. Sláva Otci. K tobě.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu.

PROSBY
S touhou očekáváme, že Kristus dá našemu smrtelnému tělu podobu svého těla oslaveného. A proto s důvěrou voláme:
     Pane, ty jsi náš život a naše vzkříšení.

Kriste, Synu Boží, ty jsi vzkřísil svého přítele Lazara,
ukaž svou lásku také našim zemřelým a probuď je k věčnému životu.
     (Pane, ty jsi náš život a naše vzkříšení.)

Těšiteli zarmoucených,
potěš všechny, kdo oplakávají své zemřelé.
     (Pane, ty jsi náš život a naše vzkříšení.)

Spasiteli světa, ty jsi vstal z mrtvých a smrt už nad tebou nemá vládu,
vysvoboď nás z područí hříchu, abychom měli s tebou účast na věčném životě.
     (Pane, ty jsi náš život a naše vzkříšení.)

Náš Vykupiteli, tys prolil svou krev i za ty, kdo nemají naději, protože tě neznají,
přiveď je k víře ve vzkříšení a v život budoucího věku.
     (Pane, ty jsi náš život a naše vzkříšení.)

Ty jsi světlo světa, tys otevřel oči slepého, aby tě mohl vidět,
uveď do světla věčné slávy také ty zemřelé, kteří dosud nemohou hledět na tvou tvář.
     (Pane, ty jsi náš život a naše vzkříšení.)

V tobě nám zazářila naděje, že vstaneme z mrtvých,
až se rozpadne naše pozemské obydlí, dej, ať u tebe najdeme domov věčný.
     (Pane, ty jsi náš život a naše vzkříšení.)

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

    Modleme se.

MODLITBA
Bože, slávo věrných a živote spravedlivých, ty jsi nás zachránil smrtí a zmrtvýchvstáním svého Syna, smiluj se nad našimi zemřelými bratry, sestrami, příbuznými a dobrodinci; dokud byli mezi námi, vyznávali víru ve vzkříšení, dej jim, prosíme, blažený život bez konce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD