nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

13. listopad

Sv. Anežky České, panny 2. řádu
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE

HYMNUS

Celá naše země jásá,
oheň víry znovu vzplál:
mezi svaté - jaká krása -
Anežku Bůh povolal.

Vyšla z rodu Přemyslova,
slávu světu chystal král,
jiný úmysl Bůh chová:
k službě své ji povolal.

V chudobě chce žíti ráda,
s františkánskou pokorou,
s nemocnými sama strádá,
dá jim dům i péči svou.

V klášteře též shromažďuje
svatých panen družinu,
modlitbou pak naplňuje
každou žití hodinu.

Mnohým z nás se z myslí ztratil
pravý žití smysl, cíl.
Anežčin duch nám ho vrátil,
jasným světlem ozářil.

Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srv. Mdr 8,21
Vím, že moudrost dostanu jenom jako dar Boží - a to už patří k moudrosti: vědět, koho je darem.

V. Tato panna je moudrá,
O. když přišel Pán, vyšla mu naproti.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 7,25
O pannách mi Pán nedal žádný příkaz. Ale dávám radu, protože jsem dosáhl od milosrdného Pána toho, že se mi může věřit.

V. Toto je moudrá panna,
O. jednala prozíravě.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 19, 6b - 7
Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království! Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila.

V. Nalezla jsem toho, kterého miluje má duše,
O. uchopila jsem ho a už ho nepustím.

MODLITBA
Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory