nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

13. listopad

Sv. Anežky České, panny 2. řádu
svátek

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Spojme srdce, spojme hlasy
ke společné písni chval,
Boha, Otce všemocného
oslavujme v svatých jeho,
které naší církvi dal.

Anežko, ty skvíš se v slávě,
do níž Bůh tě k sobě vznes,
vzácný květe luhů českých,
kráso příbytků nebeských,
přijmi našich písní ples.

Jako čistá hvězda záříš
zdávna českou krajinou,
v zástupu se panen skvěješ,
před Beránkem píseň pěješ
nevýslovnou, jedinou.

Chudoba je paní moje,
serafínský světec děl;
Anežko, tvá duše čistá
modlí se: Ty družko Krista,
kouzlo krásy své mi sděl.

Také mou buď společnicí,
tvůj, Anežko, prosí ret,
a hned s odvahou se smělou
snoubíš s chudou mnišskou celou,
opouštějíc dvůr i svět.

Anežko, tys pochopila
poslušnosti tajemství,
v řeholi, jež váže navždy
cizí vůlí skutek každý,
zářivě tvá ctnost se skví.

Andělem jsi byla míru,
smířlivosti záštitou,
ó, buď v nebi také nyní
za svůj národ přímluvkyní,
jeho stálou útěchou.

ŽALMY

1. ant. Trpíš-li spolu s Kristem, budeš s ním i kralovat.

Žalm 122 (121)
Svaté město Jeruzalém

   Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
»Do domu Hospodinova půjdeme!«
   Už stojí naše nohy *
v tvých branách, Jeruzaléme!

   Jeruzalém je vystavěn jako město, *
spojené v jeden celek.
   Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, *
jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
   Tam stojí soudní stolce, *
stolce Davidova domu.

   Vyprošujte Jeruzalému pokoj: *
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
   ať vládne mír v tvých hradbách, *
bezpečnost v tvých palácích!

   Kvůli svým bratřím a přátelům *
budu říkat: Pokoj v tobě!
   Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, *
budu ti přát štěstí.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Trpíš-li spolu s Kristem, budeš s ním i kralovat.

2. ant. Cítíš-li s Kristem bolest, budeš se s ním i radovat.

Žalm 127 (126)
Lidská námaha je marná, nepomáhá-li Bůh

Jste Boží stavba. (1 Kor 3,9)

   Když nestaví dům Hospodin, *
marně se lopotí, kdo ho stavějí;
   když nestřeží město Hospodin, *
marně bdí strážce.
   Marné je časně vstávat, +
dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; *
neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.

   Hle, Hospodinovým darem jsou synové, *
odměnou je plod lůna.
   Čím jsou bojovníku šípy v ruce, *
tím jsou synové z mladých let.
   Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec; *
nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Cítíš-li s Kristem bolest, budeš se s ním i radovat.

3. ant. Umíráš-li s Kristem na kříži utrpení, budeš s ním v záři svatých vlastnit nebeský příbytek.

Kantikum
Bůh spasitel
Ef 1, 3-10

   Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

   Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, *
abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;
   ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, *
abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.

   To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, *
neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.

   V něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
   kterou nám tak bohatě projevil *
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

   seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, +
jak se mu to líbilo *
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
   až se naplní čas pro dílo spásy: *
že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Umíráš-li s Kristem na kříži utrpení, budeš s ním v záři svatých vlastnit nebeský příbytek.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,12b.16b
Jako Bohem vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. A nad to nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší. * To je vůle Boží: vaše posvěcení. Kdo je mezi.
V. Kdo je představený, ať je jako ten, kdo druhým slouží. * To je vůle Boží: vaše posvěcení. Sláva Otci. Kdo je mezi.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království. Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království. Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě.

PROSBY
Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v panenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho:
     Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,
očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.
Ty chceš, aby církev věrně setrvávala v neporušenosti víry,
chraň a posiluj křesťany, jejichž víra je ohrožena.
Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat se pozemských nedokonalostí,
veď nás, ať po příkladu svatých panen žijeme stále plněji životem, který pramení z tebe.
Svatá Anežka je jedna z prozíravých panen, které ti vyšly naproti s rozžatou lampou,
nedopusť, aby v lampách panen tobě zasvěcených dohořel olej věrnosti.
Svaté panny vešly s tebou na svatební hostinu,
uveď do nebeské hodovní síně také naše zemřelé.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD