nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

17. listopad

Sv. Alžběty Uherské, patronky 3. řádu
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE

HYMNUS

Ty, která jsi milovala trpící,
Alžběto svatá, z trůnu nebeského
pohleď na chudé, poutníky plačící,
pomoz nám v nouzi žití pozemského.

Prochladlé zahřej plamenem své lásky,
kterým tvé srdce už na věky plane,
přiveď ku světlu ty, co sešli z cesty,
upadlým podej milosrdné dlaně.

Pros, aby bylo vždy dostatek chleba,
toho, co duši blahem nasycuje,
a potom všechny přitáhni do nebe,
kde dobrý Ježíš láskou naplňuje.

Tam, kde on s Matkou svou Neposkvrněnou
věčně kraluje na jasném Siónu,
s tebou, ó svatá, píseň nekonečnou
ať zpíváme všichni u jeho trůnu.


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sir 26,1
Šťastný muž dobré ženy! Počet jeho dnů je dvojnásobný. Řádná žena dělá svému muži radost, takže muž prožívá svá léta v pokoji.

V. Mnohé ženy hromadily bohatství,
O. ty však je předčíš všechny.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov Job 4,3-4
Hle, mnohé jsi poučovala a ochablým rukám jsi navracela sílu. Tvá slova zdvihala klopýtajícího, podpírala jsi klesající kolena.

V. Rozděluje, dává chudým,
O. její štědrost potrvá navždy.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 58,7-8
Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva.

V. Budu jásat nad tvou pomocí
O. a oslavovat tvé jméno, Bože.

MODLITBA
Bože, tys dal svaté Alžbětě poznat, že v chudých prokazuje úctu Kristu; na její přímluvu dej i nám, ať s neúnavnou láskou sloužíme potřebným a trpícím. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory