nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

17. listopad

Sv. Alžběty Uherské, patronky 3. řádu
svátek

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Leskem tvých zásluh den se zaskvívá již,
statečná ženo, když do nebe vcházíš,
jsi uvedena mezi nebešťany
s věncem na skráni.

Žezlo, jež tobě svět do rukou vkládá,
jako neblahou věc odkládáš ráda,
vyhnána bloudíš, až ve šťastném snění
opouštíš zemi.

Nestojíš, kněžno, o prchavé slasti,
abys tím více tíhla k věčné vlasti.
Vypros i nám, ať nepřilneme srdcem
k prchavým věcem.

Hladové sytíš, s úsměvem je vítáš,
nemocným sloužíš, nahým oděv skýtáš,
i ze žalářů usiluješ spěšně
vyvést ven vězně.

Buď Otci sláva, Synu zrozenému,
jim rovný mocí, Duchu, také tobě;
nejvyšší chvála Bohu jedinému
buď v každé době. Amen.

ŽALMY

1. ant. Zřekla se pomíjivého království v tomto světě, aby v nebi dostala království za úděl navěky.

Žalm 122 (121)
Svaté město Jeruzalém

   Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
»Do domu Hospodinova půjdeme!«
   Už stojí naše nohy *
v tvých branách, Jeruzaléme!

   Jeruzalém je vystavěn jako město, *
spojené v jeden celek.
   Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, *
jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
   Tam stojí soudní stolce, *
stolce Davidova domu.

   Vyprošujte Jeruzalému pokoj: *
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
   ať vládne mír v tvých hradbách, *
bezpečnost v tvých palácích!

   Kvůli svým bratřím a přátelům *
budu říkat: Pokoj v tobě!
   Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, *
budu ti přát štěstí.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Zřekla se pomíjivého království v tomto světě, aby v nebi dostala království za úděl navěky.

2. ant. Jednala statečně a její srdce bylo silné, protože milovala čistotu.

Žalm 127 (126)
Lidská námaha je marná, nepomáhá-li Bůh

Jste Boží stavba. (1 Kor 3,9)

   Když nestaví dům Hospodin, *
marně se lopotí, kdo ho stavějí;
   když nestřeží město Hospodin, *
marně bdí strážce.
   Marné je časně vstávat, +
dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; *
neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.

   Hle, Hospodinovým darem jsou synové, *
odměnou je plod lůna.
   Čím jsou bojovníku šípy v ruce, *
tím jsou synové z mladých let.
   Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec; *
nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Jednala statečně a její srdce bylo silné, protože milovala čistotu.

3. ant. Bůh v tobě nalezl zalíbení, ty jsi jeho radostí.

Kantikum
Bůh spasitel
Ef 1, 3-10

   Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

   Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, *
abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;
   ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, *
abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.

   To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, *
neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.

   V něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
   kterou nám tak bohatě projevil *
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

   seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, +
jak se mu to líbilo *
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
   až se naplní čas pro dílo spásy: *
že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Bůh v tobě nalezl zalíbení, ty jsi jeho radostí.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 19,7-9
Radujme se, jásejme a vzdejme čest Bohu, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Bylo jí dáno, aby se oblékla do skvěle bílého kmentu - tím kmentem jsou dobré skutky věřících. A dále mi řekl: »Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!« Pak ještě připojil: »To jsou pravá Boží slova.«

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Byla jí dána síla * Hospodinovou rukou. Byla.
V. A proto bude požehnána navěky. * Hospodinovou rukou. Sláva Otci. Byla.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Amen, pravím vám, cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Amen, pravím vám, cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali.

PROSBY
Přimkněme se ke Kristu, který neúnavně sloužil potřebným, a pokorně ho prosme:
     Kyrie eleison.

Bože, náš Otče, ve svém Synu jsi nám dal vzor nového člověka, který sestupuje mezi chudé, aby sloužil,
dej nám odvahu, abychom tak jako Alžběta vždy následovali tento příklad.
Alžběta se nechtěla jevit jako veliká před tebou ani před lidmi,
daruj také nám lásku k tobě a k nejmenším, která jediná nás činí velikými.
Alžběta se vůbec nestarala o nechápavé pomluvy svého okolí,
dej také nám odvahu beze studu dělat to, co při naslouchání evangeliu poznáváme jako správné.
Alžběta si při službě chudým nedělala pražádné starosti, že by jí něco mohlo chybět,
daruj nám vnitřní uspokojení ze služby druhým.
Uchovávej v duchu pokory všechny, kdo v církvi něco znamenají,
dej ať mezi lidmi vynikají prostotou a milujícím srdcem.
Pane, tys řekl, že co jsme udělali pro někoho z lidí v nouzi, udělali jsme pro tebe,
odplať účastí na životě ve svém království těm, kdo zasvětili svůj život nezištné službě.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys dal svaté Alžbětě poznat, že v chudých prokazuje úctu Kristu; na její přímluvu dej i nám, ať s neúnavnou láskou sloužíme potřebným a trpícím. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD