nahoru | invitatoř | ranní chvály | nešpory

26. listopad

Sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze
památka

MODLITBA SE ČTENÍM

    V. Bože, pospěš mi na pomoc.
    O. Slyš naše volání.

    Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Když při návratu tvého svátku chrámem
zní, Leonarde, náš zpěv ku tvé chvále,
ty, věncem slávy ozdobený právem,
stůj při nás stále.

Vždyť tys od dětství byl zbožností vroucí
proniknut, která dechem svým tě hřála,
a tvoje srdce Boží láska žhoucí
naplňovala.

Jen co je čisté, to tě mocně táhne,
jen co je svaté, po tom tvůj duch prahne,
o další nedbáš, nejvíc obšťastní tě
ústraní skryté.

Zde Bohu žiješ, bičuješ své tělo,
aby se školou kříže státi smělo,
do rozjímání vroucí prosby vplétáš,
k hvězdám až vzlétáš.

V soucitu líbáš rány trpícímu
Pánu, nesl trest i naši vinu,
hle, milost tryská proudem z boku jeho
otevřeného.

Za oddanou tvou lásku plnou něhy
mateřskou péči svou ti Panna zjeví:
když tělo slábne, vždy tě před nemocí
chrání svou mocí.

Ať s celou zemí nebe nekonečné
Trojici zpívá chvalozpěvy věčné,
že moudrostí svou vesmír nedozírný
řídí a mírní. Amen.

DRUHÉ ČTENÍ

Ze spisů svatého Leonarda

(Opere complete, sv. 2, Venezia 1868, s. 176–177)

Rozjímání o Kristově utrpení vyvolá upřímnou zkroušenost srdce

     Celá země je zpustošena, ale nikdo si toho nevšímá!1 Hle, to je začátek všeho zla, že si nikdo nevšímá toho, o čem by bylo třeba vážně uvažovat: Odtud totiž pochází mnoho zmatků v jednání. Především se nedbá o poslední věci; zapomíná se na Boží dobrodiní a na to vše, co pro nás Boží Syn vytrpěl při svém krutém mučení; nedbale se vykonávají úkoly a povinnosti vlastního stavu; nedává se pozor na nebezpečí, která ze všech stran obklopují náš život. A když je proto svět naplněn nepravostmi, právem si Jeremiáš stěžuje: Celá země je zpustošena.
     Je nějaká pomoc proti takovým zlům? Ovšemže, a chtěl bych všem prelátům, farářům, kněžím a ostatním Božím služebníkům, jimž padám k nohám, zvěstovat, že tento vytoužený lék je po ruce, aspoň z velké části: Totiž zbožné cvičení tak zvané »křížové cesty«. Jestliže se jejich horlivostí a pílí rozšíří do jednotlivých farností a kostelů, bude jistě nejmocnější ochranou proti rozmáhajícím se neřestem a naplní velikými dary ctnosti všechny, kdo budou zbožně přemýšlet o utrpení a lásce Ježíše Krista. Kolik spásných osvícení vyvolá v mysli vytrvalé rozjímání o přehořkém utrpení Božího Syna, jak upřímnou zkroušenost srdce, jak nezlomnou pevnost ducha! Každodenní procházení křížové cesty mě poučilo, že mravy lidí se tímto zbožným způsobem modlitby rychleji obracejí k dobrému.
     Vždyť křížová cesta je protijed na neřesti, očista od nevázaných vášní, účinný podnět k ctnosti a svatému životu. Opravdu, jestliže si kruté křižování Božího Syna živě představíme před očima své mysli, sotva můžeme odolat, abychom se v záři takového světla nehrozili ohavností vlastního života; naopak, budou nás nutit, abychom láskou odpověděli na takovou lásku nebo aspoň ochotně snášeli protivenství, která v životních podmínkách každého z nás přicházejí.

1 Jer 12, 11.

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

1 Kor 2, 2.5.4

O. Rozhodl jsem se, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. * To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.
V. Moje mluvení a kázání záleželo v projevování Ducha a moci. * To proto.

MODLITBA

    Modleme se.
Všemohoucí a milosrdný Bože, tys učinil svatého Leonarda slavným hlasatelem tajemství kříže; na jeho přímluvu dej, ať pochopíme, jaké poklady jsou v kříži skryty, a ať se na nás projeví účinky vykoupení. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

    Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Při slavení prodloužené vigilie před nedělí nebo slavností se vsunou před chvalozpěv Bože, tebe chválíme kantika a evangelium, jak je uvedeno v Dodatku (zatím ještě není zpracován pro online breviář).
    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí denní modlitby církve, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i zvolání
Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

nahoru | invitatoř | ranní chvály | nešpory