nahoru | invitatoř | četba | nešpory

26. listopad

Sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze
památka

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Stravován láskou, jež až srdce mučí,
statečný muž ten nikde nemá stání,
zbloudilé hledá, nezkušené učí,
bezbranné chrání.

Po jeho slovech chví se srdce žalem,
tváře se hořkým pláčem zalévají,
venkov se mění, i města se valem
ze svých vin kají.

Jej nezadrží žádné nebezpečí,
před vítězem se hradby vzdoru zřítí,
všem, v každé chvíli s láskyplnou péčí
skýtá chléb žití.

O tom, jak řádně svaté zrní seje,
všude se pádný důkaz najít může:
Láska plá žárem a víra se skvěje
jak svěží růže.

Nyní, když trůní v nadpozemské vlasti,
na svou zem rodnou pohlíží pln lásky:
Nenechá zničit od žádného zrádce
plody své práce.

Ať s celou zemí nebe nekonečné
Trojici zpívá chvalozpěvy věčné,
že moudrostí svou vesmír nedozírný
řídí a mírní. Amen.


ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Prozářil všechno jako slunce, jeho díla jsou plna Boží slávy.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Prozářil všechno jako slunce, jeho díla jsou plna Boží slávy.

MODLITBA
Všemohoucí a milosrdný Bože, tys učinil svatého Leonarda slavným hlasatelem tajemství kříže; na jeho přímluvu dej, ať pochopíme, jaké poklady jsou v kříži skryty, a ať se na nás projeví účinky vykoupení. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | nešpory