nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály

26. listopad

Sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze
památka

NEŠPORY

HYMNUS

Všemocný Bože, vyslechni
své sluhy tebe prosící
a všechny, kdo den sváteční
věrného tvého sluhy ctí.

Zázračné skutky vykonal,
zářnými ctnostmi vynikal,
každému jasným světlem plál,
kdo v Božím domě přebýval.

On byl tvou živou obětí,
a nedal v tomto zajetí
na sobě hříchům ulpěti;
stigmata dals mu právě ty.

Teď, Kriste, jeho slávou jsi,
vítězstvím, věčnou slavností,
pro jeho prosby, k jeho cti
nás uveď do svých radostí.

Ať tebe, Kriste, lidstvo ctí
za nespočetné milosti.
Až duch náš tělo opustí,
odměň nás ve svém království. Amen.


KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Pán mu dal statečnost a sílu, aby vystoupil na výšiny a dostal jeho dědictví.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant.Pán mu dal statečnost a sílu, aby vystoupil na výšiny a dostal jeho dědictví.

MODLITBA
Všemohoucí a milosrdný Bože, tys učinil svatého Leonarda slavným hlasatelem tajemství kříže; na jeho přímluvu dej, ať pochopíme, jaké poklady jsou v kříži skryty, a ať se na nás projeví účinky vykoupení. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály