nahoru | četba | ranní chvály

27. listopad

Sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze
památka

NEŠPORY

Antifona ke kantiku Panny Marie: Amen, pravím vám, cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Amen, pravím vám, cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali.

MODLITBA
Bože, tys učinil svatého Františka Antonína vynikajícím vzorem serafínské dokonalosti a horlivým hlasatelem evangelia; dej, abychom pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu byli vytrvalí ve víře a ve skutcích lásky a jednou abychom dosáhli věčné odměny. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | četba | ranní chvály