nahoru | invitatoř | četba | HBD | nešpory

29. listopad

Všech svatých serafínského řádu
svátek

RANNÍ CHVÁLY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Kriste, jenž sídlíš v jasu nebes nyní,
naděje, cesto, žití, spáso svatých,
skloň se k nám v bídě a laskavě přijmi
oběť chval našich.

Všech andělů sbor dík ti neustálý
vzdává a zpívá tobě píseň chvály
a s nimi svatí i nadšené nebe
věčně ctí tebe.

Pro zásluhy tvé Matky, Panny čisté,
i všech svých svatých zadrž, dobrý Kriste,
tresty, jež byly námi vyvolány,
zhoj naše rány.

Už zde nám dopřej konat vše k tvé chvále,
měj soucit s tímto žitím plným strastí,
ať smíme patřit v tvou tvář neustále
v tvé věčné vlasti.

Vykupiteli, věčná ti buď sláva,
i Bohu Otci ať se chvála vzdává,
ať věčnou slávou Duchu Těšiteli
zní vesmír celý. Amen.

1. ant. To jsou ti svatí, které si vyvolil Pán a dal jim věčnou slávu.

Žalm 63 (62), 2-9
Duše žízní po Bohu

   Bože, ty jsi můj Bůh, *
snažně tě hledám,
   má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo *
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
   Tak toužím tě spatřit ve svatyni, *
abych viděl tvou moc a slávu.
   Vždyť tvá milost je lepší než život, *
mé rty tě budou chválit.

   Tak tě budu velebit ve svém životě, *
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
   Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, *
plesajícími rty zajásají ústa,
   kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, *
v nočních hodinách budu na tebe myslet.
   Neboť stal ses mým pomocníkem *
a ve stínu tvých křídel jásám.
   Má duše lne k tobě, *
tvá pravice mě podpírá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. To jsou ti svatí, které si vyvolil Pán a dal jim věčnou slávu.

2. ant. Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána; duchové a duše spravedlivých, zpívejte Bohu chvalozpěv.

Kantikum
Všechno tvorstvo chválí Boha
Dan 3, 57-88

   Všechna díla Páně, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.
   Nebesa, velebte Pána, *
andělé Páně, velebte Pána.
   Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *
všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
   Slunce a měsíci, velebte Pána, *
nebeské hvězdy, velebte Pána.

   Všechny deště a roso, velebte Pána, *
všechny větry, velebte Pána.
   Ohni a žáre, velebte Pána, *
studeno a teplo, velebte Pána.
   Roso a jíní, velebte Pána, *
zimo a chlade, velebte Pána.
   Ledy a sněhy, velebte Pána, *
noci a dni, velebte Pána.
   Světlo a temno, velebte Pána, *
blesky a mraky, velebte Pána.

   Země, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Hory a vrchy, velebte Pána, *
vše, co na zemi roste, veleb Pána.
   Prameny, velebte Pána, *
moře a řeky, velebte Pána.
   Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *
všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
   Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *
lidé, velebte Pána.

   Izraeli, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Kněží Páně, velebte Pána, *
služebníci Páně, velebte Pána.
   Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, *
svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
   Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.

   Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, *
chvalme a oslavujme ho navěky.

Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.

Ant. Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána; duchové a duše spravedlivých, zpívejte Bohu chvalozpěv.

3. ant. To je sláva všech svatých, kteří šli ve stopách Kristových.

Jásot svatých

   Zpívejte Hospodinu píseň novou, *
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
   Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, *
synové Siónu ať jásají nad svým králem.
   Ať chválí jeho jméno tancem, *
ať mu hrají na buben a na citeru,
   neboť Hospodin miluje svůj národ *
a pokorné zdobí vítězstvím.
   Ať svatí jásají chvalozpěvem, *
ať se veselí na svých ložích.

   Boží chválu ať mají v hrdlech *
a dvojsečný meč v rukou,
   aby vykonali pomstu na pohanech, *
tresty na národech,
   aby spoutali jejich krále řetězy *
a železnými okovy jejich velmože,
   aby na nich vykonali určený soud. *
Všem jeho svatým bude to ke cti.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. To je sláva všech svatých, kteří šli ve stopách Kristových.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8, 29–30
Ty, které si (Bůh) napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Žl 68 (67), 4; Mdr 5,15


O. Spravedliví se radují, jásají před Bohem, * veselí se v radosti. Spravedliví.
V. Jejich odměna je u Pána, * veselí se v radosti. Sláva Otci. Spravedliví.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Trojjediný věčný Bože, tebe chválí slavný zástup mučedníků, panen a svatých žen a všichni svatí tě společně oslavují.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Trojjediný věčný Bože, tebe chválí slavný zástup mučedníků, panen a svatých žen a všichni svatí tě společně oslavují.

PROSBY
Bůh ukazuje svou slávu na svých svatých a velikost jejich života je jeho dar. Proto k němu s důvěrou volejme:
    Bože, dávej nám svou milost.

Bože, prameni svatosti, život tvých svatých nám ukazuje nepřeberné bohatství tvých darů,
dávej nám na nich hlouběji poznávat tvou velikost.
Věčný Bože, ty nám ve své prozřetelnosti zjevuješ na svých svatých dokonalý obraz života ve spojení s Kristem
dej, ať se s jejich pomocí také my stáváme stále podobnějšími tvému Synu.
Bože, králi věčné slávy, ty v nás příkladem těch, kdo věrně následují Krista, vzbuzuješ touhu po nebeské vlasti,
dej, ať se od nich naučíme jít cestou, která bezpečně vede k tobě.
Bože, ty nám dáváš při slavení památky tvého Syna možnost připojit se ke chvále, kterou ti vzdávají svatí,
dej nám ducha pravé zbožnosti, abychom už zde na zemi měli účast na tom, co oni konají v nebi.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Všemohoucí Bože, ty ozařuješ svou církev podivuhodnými a pestrými květy serafínské svatosti; dej i nám, abychom následovali příklad tolika slavných spolubratří a mohli v nebi obdržet korunu spravedlivých. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | HBD | nešpory