nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

29. listopad

Všech svatých serafínského řádu
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 5, 15–16
Spravedliví však žijí navěky, jejich odměna je u Pána a Nejvyšší o ně pečuje. Proto obdrží velkolepé království a nádhernou korunu z ruky Pána, který je bude chránit pravicí a ramenem je zaštítí.

V. To je pokolení těch, kdo touží po Hospodinu,
O. kdo hledají tvář Jakubova Boha.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sir 44, 10–14
(Naši otcové) jsou proslavení muži, a na jejich spravedlnost se nezapomene. Zůstane u jejich potomstva, na jejich děti (přejde) bohaté dědictví. Jejich potomstvo zůstává věrné přikázáním, a kvůli rodičům i jejich děti. Až navěky zůstane jejich potomstvo a jejich sláva nevyhasne. Jejich těla byla pohřbena v pokoji, ale jejich jméno žije po mnoho pokolení.

V. Lidé si vyprávějí o jejich moudrosti,
O. shromáždění zvěstuje jejich chválu.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Tob 2, 18 (řec.)
Jsme děti svatých a očekáváme život, který Bůh dá těm, kdo svou víru v něho nikdy neztratili.

V. Vaši bratři dostali věnec života,
O. který Bůh slíbil těm, kdo ho milují.

MODLITBA
Všemohoucí Bože, ty ozařuješ svou církev podivuhodnými a pestrými květy serafínské svatosti; dej i nám, abychom následovali příklad tolika slavných spolubratří a mohli v nebi obdržet korunu spravedlivých. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory