nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

29. listopad

Všech svatých serafínského řádu
svátek

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Ježíši, dárce spasení,
svým věrným sluhům spásu dej,
ty, Panno, lásky prameni,
nám vykoupeným pomáhej.

Knížata nebes, která dnes
v nadhvězdné říši vládnete,
těch, kdo o dary nebeské
vás prosí, se už ujměte.

Šik mučedníků vítězných,
vznešené kněží zástupy
i čisté panny kéž už nás
očistí z hříchů potupy.

Moc, chvála, sláva, dík a čest
ať Bohu Otci se Synem
i Duchu Těšiteli jest
vzdávána věčně vesmírem. Amen.

ŽALMY

1. ant. Viděl jsem stát před trůnem veliký zástup svatých ze všech národů.

Žalm 15 (14)
Kdo je hoden objevit se před Bohem?

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha. (Žid 12, 22)

   Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, *
kdo přebývat na tvé svaté hoře?
   Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, +
upřímně smýšlí ve svém srdci, *
svým jazykem nepomlouvá,
   nečiní příkoří svému bližnímu, *
netupí svého souseda.

   Nešlechetným člověkem pohrdá, *
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
   Nemění přísahu, i když je mu na škodu, +
nelichvaří svými penězi *
a nebere úplatky proti nevinnému.

   Kdo takto jedná, *
nikdy nezakolísá!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Viděl jsem stát před trůnem veliký zástup svatých ze všech národů.

2. ant. Měli na čele napsáno jméno Beránka a jméno jeho Otce.

Žalm 112 (111)
Štěstí spravedlivých

Žijte jako děti světla. Ovoce světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a životě podle pravdy. (Ef 5,8.9)

   Blaze muži, který se bojí Hospodina, *
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
   Mocné bude na zemi jeho potomstvo, *
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
   Hojnost a bohatství budou v jeho domě *
a jeho štědrost potrvá navždy.
   Září v temnotách jako světlo řádným lidem, *
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
   Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, *
stará se o své věci podle práva.
   Neboť navěky nezakolísá, *
ve věčné paměti bude spravedlivý.
   Nemusí se obávat zlé zprávy, *
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
   Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, *
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
   Rozděluje, dává chudým, +
jeho štědrost potrvá navždy, *
jeho moc poroste ve slávě.
   Uzří to hříšník a rozzlobí se, +
bude skřípat zuby a zchřadne; *
zajde touha bezbožníků.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Měli na čele napsáno jméno Beránka a jméno jeho Otce.

3. ant. Všichni svatí se radují s Kristem, oděni bílým rouchem následují Beránka, kamkoli jde.

Kantikum
Projev úcty a klanění
Zj 15, 3-4

   Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
Pane, Bože vševládný!
   Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, *
králi národů!

   Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? *
Vždyť ty jediný jsi svatý!
   Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *
neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Všichni svatí se radují s Kristem, oděni bílým rouchem následují Beránka, kamkoli jde.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sir 44, 1.6–7
Chvalme nyní slavné muže, naše otce, podle dob, kdy žili. Byli to muži bohatí a obdaření mocí, klidně žili ve svých domech. Ti všichni byli vážení u svých současníků a za svého života si získali chválu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. To jsou opravdoví bratři: * zvítězili nad zlobou světa. To jsou.
V. Šli za Kristem a získali nebeské království, * zvítězili nad temnotami světa. Sláva Otci. To jsou.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají.

PROSBY
Bůh ukazuje svou slávu na svých svatých a velikost jejich života je jeho dar. Proto k němu s důvěrou volejme:
     Bože, dávej nám svou milost.

Ty dáváš mučedníkům statečnost, aby svědčili o Kristu až k prolití vlastní krve,
posiluj všechny, kdo přijali křest, aby vydávali svědectví evangeliu.
Ty voláš panny, aby se zcela oddaly Kristu,
dej nám poznat, že jejich panenství je tvůj dar a znamení plnosti, k níž církev roste očekávajíc zjevení budoucí slávy.
Život tvých svatých je znamením tvé přítomnosti mezi námi,
veď nás, abychom podle jejich příkladu směřovali ke svatosti.
Otevři umírajícím bránu nebeského domova, aby přebývali s Pannou Marií, svatým Josefem a se všemi svatými,
a na jejich přímluvu přijmi také nás mezi své vyvolené.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Všemohoucí Bože, ty ozařuješ svou církev podivuhodnými a pestrými květy serafínské svatosti; dej i nám, abychom následovali příklad tolika slavných spolubratří a mohli v nebi obdržet korunu spravedlivých. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD